Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

När någon dör

Då en patient är döende eller har avlidit på sjukhuset kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd.

I dödens närhet

Då en patient är döende eller har avlidit på sjukhuset kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd.  
Den döende själv eller de närstående kanske önskar att man sjunger en psalm, läser ett bibelord eller ber en bön. 
Ibland vill man ha en “utfärdsbön” när någon just dött. Vid tiden omkring ett dödsfall kan Sjukhuskyrkan vara närvarande, lyssnande, finnas till för samtal och ge hjälp på olika sätt allt efter de behov som då finns.

När någon dött

Om någon dött och de närstående inte haft möjlighet att vara närvarande vid eller efter dödsögonblicket, men gärna önskar se den döda, finns det ofta tillfälle
att göra detta efteråt så nära i tid som det går att ordna. 
Sjukhuskyrkan kan följa med som stöd vid “visningar”och avsked. Begravningar förekommer inte på sjukhuset.

Rum för avsked

På Sahlgrenska finns tre olika “Rum för avsked”. De ligger i anslutning till bårhuset
på GULA STRÅKET 10A.
De tre rummen har olika karaktär:

- Ett rum har en kristen utsmyckning, med ikontavla och ett dekorativt glasfönster
- Ett rum är neutralt utsmyckat
- Ett rum är utformat för tvagning och klädning

“Rum för avsked” är öppet vardagar kl 8–14. 
Besök sker efter överenskommelse om tid med bårhusets personal, tfn  031-342 15 21.

När en person avlider på kvällen eller under en helg, och avsked ej kan ordnas på avdelningen, kan Sjukhuskyrkan ibland vara behjälplig med att ordna visning om det finns särskilda skäl. Avdelningens personal, eller anhörig, kan via sjukhusets växel nå den person i Sjukhuskyrkan som har beredskap.

Stöd i sorgen

När en människa avlider och vi drabbas av sorg, reagerar vi på väldigt många olika sätt. För en del människor kan det vara som om hela tillvaron rämnar. Inget är som vanligt.
Reaktionen beror naturligtvis på hur nära man stått den person som avlidit, hur och när dödsfallet skett, på hur “förberedd” man är. Många faktorer spelar in, men hos oss alla väcks tankar och känslor. Vi lever i olika omständigheter och relationer, och behovet av stöd varierar från individ till individ. Gemensamt är dock att vi oftast mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen.

Det är kostnadsfritt för dig. De kristna församlingarna i Göteborg står för kostnaderna.
Välkommen att kontakta oss! Vi kan vara till din hjälp i dessa situationer.