GDPR - Volontär

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna administrera ditt volontärarbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter.
Vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till andra volontärer i din grupp. Detta görs på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att hantera kommunikationen inom gruppen. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Helena Löfman på helena.lofman@svenskakyrkan.se.
Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskydds-förordningen:

 

Dataskyddsombud

Xeeda

dso@xeeda.se