GDPR - musiker

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna administrera avtalsrelationen mellan oss behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Uppgifterna om dig sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag samt för att uppfylla krav på lagring under viss tid i lag, exempelvis arkivlagen och bokföringslagen.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Helena Löfman på helena.lofman@svenskakyrkan.se.
Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskydds-förordningen:

 

Dataskyddsombud

Xeeda

dso@xeeda.se