GDPR - Medlemmar

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss. Det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ibland telefonnummer och mailadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men vissa personuppgifter kommer arkiveras i enlighet med arkivlagen (1990:782) och på grund av historiska ändamål.
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop kommer dessa uppgifter att raderas. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.
Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
Eftersom dop krävs för medlemskap i Svenska kyrkan innebär behandlingen av dina personuppgifter att vi indirekt behandlar uppgifter om din religiösa övertygelse. Vi gör detta i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om ditt medlemskap till någon utanför föreningen utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Helena Löfman på helena.lofman@svenskakyrkan.se.
Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskydds-förordningen:

Dataskyddsombud

Xeeda

dso@xeeda.se