GDPR - Ekonomiskt stöd

Behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och ta ställning till din ansökan. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås. Fyller du inte i de uppgifter vi efterfrågar kommer vi inte att kunna hantera din ansökan.
Om din ansökan beviljas kommer vi även att samla in uppgifter om till vilket bankkonto utbetalningen ska göras. Den uppgiften samt uppgift om ditt namn och utbetalningens belopp kommer att skickas till Göteborgs stifts servicebyrå alternativt till den bank som sköter delar av administrationen gällande diakonala medel. Du kommer att få mer information om detta på en separat blankett.
Din ansökan kommer att bevaras hos oss för arkivändamål. Om din ansökan beviljas och en utbetalning görs kommer uppgifter om utbetalningen att sparas en tid med stöd av bokföringslagen (SFS 1999:1078) och Svenska kyrkans bestämmelser.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
· begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
· begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
· begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
· begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att vi då inte kommer att kunna göra någon utbetalning till dig)
· inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig.
Domkyrkopastoratet är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Du kan kontakta oss på goteborgsdomkyrkopastorat@svenskakyrkan.se. För kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, se nedan:

 

Dataskyddsombud

Xeeda

dso@xeeda.se