För dig som är personal

Hos Sjukhuskyrkan är sjukhusets personal välkomna att samtala om det som rör livet, både privat och i arbetet.

Att arbeta i ett människovårdande yrke är inte enkelt. Mycket kan hända i känslor och tankar, minnen och relationer. Sjukhuskyrkan kan finnas som stöd för dig med enskilda samtal. I samtalet kan du ta upp det du önskar tala om. Det kan handla om ditt arbete men också om dig och ditt liv som helhet. Du kan själv ta kontakt med Sjukhuskyrkan.
När svåra händelser sker på sjukhuset påverkas våra känslor starkt. Så ska det vara, men det är ibland också nödvändigt att bearbeta det som sker. Ibland kan reflektionssamtal i grupp vara användbart. Någon från Sjukhuskyrkan kan vara samtalsledare i en sådan grupp. Man kan träffas en eller flera gånger. Kontakta Sjukhuskyrkan så kan vi tillsammans med arbetsledare planera för gruppsamtal.
Det finns tre andaktsrum för stillhet och bön på sjukhuset. Andaktsrummen står öppna stora delar av dygnet för enskild bön och stillhet. I kapellet vid Blå stråket 5 (som har kristna symboler) är det andakt varje vardag kl.12.45–13.00. Utanför kapellet finns böcker och kort till försäljning. Där finns också möjlighet att sitta och läsa. I andaktsrummet vid Bruna stråket 5 (utan religiösa symboler) är någon från Sjukhuskyrkan närvarande varje onsdag 11.30–12.00. Vid Blå stråket 5 finns också en moské, den är öppen 07.00-20.00.
Sjukhuskyrkan kan bidra med föreläsningar vid APT eller likande. Här är några av de ämnen vi kan föreläsa om: det svåra samtalet, möten och bemötande i vården, etiska frågor, om livets slut och frågor som rör tro och religion, suicid och livsfrågor inom psykiatrin.
Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner och andra kristna samfund.
Helger och kvällar kan du som vårdpersonal nå Sjukhuskyrkan genom växeln.
Vårdpersonal kan förmedla kontakt för patienter och närståendes räkning.
Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i Göteborg finansierar Sjukhuskyrkans arbete med kyrkoavgiften respektive statliga bidrag. Därför är enskilda samtal och alla övriga insatser utan avgift.