För dig som är patient

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna.

Någon från Sjukhuskyrkan kan besöka dig på den vårdavdelning eller mottagning där du finns. Om du orkar och har möjlighet kan mötet ske i något av Sjukhuskyrkans samtalsrum. Om du önskar finns möjlighet till bön och enskild nattvard.
Det finns tre andaktsrum för stillhet och bön på sjukhuset. Andaktsrummen står öppna stora delar av dygnet för enskild bön och stillhet. I kapellet vid Blå stråket 5 (som har kristna symboler) är det andakt varje vardag kl.12.45–13.00. Utanför kapellet finns böcker och kort till försäljning. Där finns också möjlighet att sitta och läsa. I andaktsrummet vid Bruna stråket 5 (utan religiösa symboler) är någon från Sjukhuskyrkan närvarande varje onsdag 11.30–12.00. Vid Blå stråket 5 finns också en moské, den är öppen 07.00-20.00.
Du kan själv ta kontakt med Sjukhuskyrkan eller be personalen på din avdelning att kontakta oss. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner och andra kristna samfund.
Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i Göteborg finansierar Sjukhuskyrkans arbete med kyrkoavgiften respektive statliga bidrag. Därför är enskilda samtal och alla övriga insatser utan avgift.