Olika trossamfund i vården

Här finns kontaktuppgifter till andra trossamfund och information om Sjukhuskyrkans uppdrag.

Andlig vård inom sjukvården

Den andliga vårdens uppdrag är bland annat att möta de andliga/existentiella behov som uppstår eller kommer till uttryck hos människor i vården.
Vi rår inte över det som händer i livet, ibland är vi särskilt sårbara. Företrädare för olika trosriktningar finns som samtalspart när de riktigt frågorna tar tag i oss. Den andliga vården erbjuder samtal, plats för stillhet, andakt och riter samt samling vid avsked när någon dött.
Den andliga vården är grundad i en helhetssyn på människan och är en av utgångspunkterna i detta uppdrag, liksom för hälso-och sjukvården i Sverige.

”Vården ska utgå ifrån individens hela situation, så att fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov och förväntningar beaktas.” (Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting 2002)

”Behovet av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt större utsträckning. Områden där betydelsefulla insatser görs är psykosocialt stöd, avlastningssamtal, beredskap kvällar och helger, sorgegrupper m.m.” (ur Kommentarer till regeringens budgetproposition 2013).

När en människa drabbas av trauma, kris eller sorg behövs ofta stöd och hjälp med att kunna bearbeta de existentiella och andliga aspekterna av livet som uppstår.
Detta gäller inte bara den som definierar sig som religiös. Människans längtan efter upprättelse, helhet och kärlek finns hos alla människor.
Religiösa traditioner bär ofta på erfarenheter av människans längtan efter mening och sammanhang, och förvaltar ett rikt arv av berättelser och riter.
Företrädare för olika religioner och samfund
Vi i Sjukhuskyrkan samarbetar med företrädare för olika religioner och olika kristna traditioner. Vi hjälper gärna till med att förmedla kontakt med dem. Du är även välkommen att samtala med oss oavsett om du är troende eller inte och oavsett hur din tro ser ut.
Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Det betyder att vi representerar de kristna samfund som är medlemmar i SKR (Sveriges kristna råd).

Information om muslimsk andlig vård finns på muslimsandligvard.se
Information om buddhistisk andlig vård finns på www.buddhism-sbs.se
Myndigheten för stöd till trossamfund har regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av den andliga vården i sjukvården. De olika samfunden får ekonomiskt bidrag till tjänster på sjukhusen. Svenska kyrkan är det enda av trossamfunden som helt bekostar sina tjänster inom den andliga vården i sjukvården med egna medel. Det sker utifrån medlemsavgiften.

Sjukhuskyrkans historia

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Sjukhuskyrkans arbete är ett uttryck för detta. Det handlar framför allt om att möta människor i de olika situationer som uppkommer i livet.
Kyrkans närvaro i vården har en månghundraårig historia.
Det finns en lång tradition av att erbjuda andlig vård inom svensk sjukvård. Tidigare ansvarade landstingen för att anställa sjukhuspräster. Dessa var präster i Svenska kyrkan. Sjukhuskyrkan är idag ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. I slutet av 1950-talet föreslog regeringen att ansvaret för den andliga vården inom sjukvården skulle ligga på de lokala församlingarna och trossamfunden. Samtidigt öppnades möjligheten för andra trossamfund än Svenska kyrkan att verka på sjukhusen. Faktiska möjligheter till detta gavs dock först i början av 1980-talet, då riksdagen fattade beslut om statliga bidrag till trossamfunden för tjänster inom andlig vård i sjukvården. De statliga bidragen är riktade till tjänster för olika trossamfund.

Protestantiska kyrkor

Svenska kyrkan - församlingar i Göteborg
Tyska församlingen
Finska
Danska kyrkan
Isländska kyrkan
Finska Pingstförsamlingen 

Anglikanska kyrkan

St. Andrews Church

Katolska kyrkor

Kristus Konungens församling
S:ta Maria Magdalena katolska församling- Hisingen
S:t Paulus av korset katolska församling- Angered 
Franciscusgården
Johannesgården 

Ortodoxa och österländska kyrkor

Helige Stefan Decanskis Serbiska Ortodoxa Kyrka (serbisk)
Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling (svensk)
S:t Gabriels församling (Syrisk)
Grekisk Ortodoxa församlingen - Agia Triada
S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka Göteborg 

Övriga trossamfund med Bibeln som grund

Mormonerna
Jehovas vittnen 
Kväkarna (Vännernas samfund)

Judendom

Judiska församlingen i Göteborg

Islam

Muslimska sjukhuskoordinatörer
Göteborgs moské (Hisingens moské)
Bellevue moské
Islamiska informationsföreningen

Ahmadiyya

Nasir moskén

Buddhism

Buddhistisk sjukhuskoordinatör 
Göteborgs Chan Center (TaoZen)
Göteborgs Zen Center
Diamantvägsbuddhism (Karma Kaguybuddhism)
Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter (Tibetansk)
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg
Chùa Phật Quang Tempel (Vietnamesisk buddhism)
Thailändska Buddhistiska Templet på Hisingen (Theravada-buddhism)

Hare Krishna

Hare Krishna Tempel ISKCON, Göteborg