Foto: Ilar Gunilla Persson

Säidi

Jag kommer från en familj där en sluten, idealiserande religiös grupps ideologi fullständigt överförts till dagligt liv och uppfostran.

Bilden ” Gipsad Fakticitet” behandlar den livslånga utmaningen att få fram och sedan ha modet att följa sin identitet, efter att ha formats i ett sammanhang som starkt handlar om att inte bli en del av sin samtid och att inte lyssna på sin inre röst eller lita på sina inre bilder.

Att vänjas vid att livskraften och verklighetsupp­fattningen ändrar riktning, i mitt fall från utåt och uppåt till utforskande av inåtvänd medvetenhet.

Varelsens gestalt bildar en uppåtgående pil, samtidigt som armarna och händerna bakom paradismasken riktas inåt. Likt hur frukt används i kristen symbolik för Eva’s kraft att göra ett förbjudet livsval, står varelsen i bilden stabilt och växande ur både krossad och hel frukt.

Säidi

I come from a family in which a closed, religious group’s ideology permeated every- day life and upbringing.

This photo “Plastered Facticity” is an attempt to communicate the lifelong challenge of eventually allowing an identity to emerge and then mustering the courage to be true to it, after having been shaped in a context that was so strongly characterized by resi­stance towards becoming part of contempo­rary life and towards listening to one’s inner voice and images.

To get used to how my life force and sense of reality changes direction – in my case, away from being directed outwards and upwards and instead towards exploring a consciousness that was directed inwards.

The creature in the picture forms an upward arrow while the arms and hands behind the paradise mask are turned inward. Because fruit in Christianity symbolizes Eve’s power to decide something forbidden, the creature stands firmly in and growing from both crushed and whole fruit.

Säidi

Tulen perheesta, jossa suljetun ja idealisoidun uskonnollisen ryhmän periaatteet täysin hallitsivat arkea ja lasten kasvatusta.

Kuva ”Kipsattu Totuus” kertoo elämänpituisesta haasteesta löytää ja uskaltaa seurata omaa identiteettiään, kun on muokkaantunut yhteisössä, jossa on mahdoton seurata omaa aikaansa, kuunnella omaa ääntään tai luottaa omiin mielikuviinsa.

Sopeutuminen siihen että elinvoima ja todellisuudentaju muuttavat suuntaa, minun tapauksessani ulos- ja ylöspäinsuunnatusta sisäänpäin suuntautuvan tietoisuuden tutkimiseen. Kuvan hahmo muodostaa ylöspäin suunnatun nuolen käsien ja käsivarsien samalla kääntyessä sisäänpäin paratiisinaamion takana.

Kuten hedelmää Kristillisessä symboliikassa käytetään vertauskuvana Eevan voimasta tehdä kielletty elämänvalinta, seisoo hahmo tukevasti ja voimaantuen sekä ehjien että murskattujen hedelmien seassa.