Kyrkogårdarna i Gnosjö pastorat

I Gnosjö pastorat, som omfattar Gnosjö, Källeryd, Kävsjö och Åsenhöga, finns det 4 kyrkogårdar.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. Det är Svenska
kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, med undantag för i första hand Stockholms och Tranås kommuner, oavsett om den avlidne tillhör
Svenska kyrkan eller inte. Ansvaret innebär att tillhandahålla gravplatser,
underhålla begravningsplatser och utföra kremationer och gravsättningar.

På kyrkogårdarna finns det olika sorters gravplatser

Kistgrav

I en kistgrav gravsätts kistan direkt i jorden. I de flesta kistgravarna finns det plats för två kistor. Gravrättstiden är 25 år, mot en avgift kan därefter gravrätten förnyas med 15 år i taget.

Urngrav

Gravsättning sker efter kremering och att askan lagts i en urna. I en urngrav finns plats för två eller i vissa fall för flera urnor. Möjlighet finns att välja plats för stående eller liggande gravsten med blomrabatt. Urnor kan också gravsättas i en redan befintlig kistgrav. Gravrättstiden är 25 år, mot en avgift kan därefter gravrätten förnyas med 15 år i taget.

Minneslund

Gravskicket är anonymt och upplåts utan gravrätt. Inga gravanordningar eller namnskyltar får sättas upp. Utsmyckning får endast ske i form av snittblommor och gravljus/värmeljus på anvisad plats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen. Endast askan gravsätts, inga urnor används.

Askgravplats Kävsjö kyrkogård

Askgravplats

Här kan man välja om urna skall användas eller om askan skall gravsättas utan urna. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen. Du får välja den plats du tycker bäst om. Skylt med den gravsattes namn sätts upp av förvaltningen på stenen vid den platsen. Begränsad smyckning snittblommor och mindre lykta. Upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Kostnad 7500:- (2021). I detta pris ingår namnskylt och skötsel i 25 år. För fler gravsättningar i samma gravrätt tas en avgift ut för ny skylt och skötsel.

Askgravlund

I en askgravlund grävs den avlidnes aska ned i jorden utan markering (ibland i en enklare urna, i en tygpåse eller löst). Det sker med andra ord ingen spridning av aska i en askgravlund. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen i askgravlund. Anhöriga som önskar närvara vid gravsättningen bör ta kontakt med den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen och boka tid.

I en askgravlund ställs inte lika höga krav på anonymitet som i en minneslund, som anhörig kan man därför välja att sätta upp en skylt till den avlidnes minne. Skylten placeras på en speciellt avsedd plats i askgravlunden och normalt låter man gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum. Dödsboet står för kostnaden av skylten med gravering, samt plats i askgravlunden, 2500 kr (2021). All skötsel av askgravlunden sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Askgravlunden upplåts i 25 år utan gravrätt. 

Gnosjö kyrkogård

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Minneslund
 • Askgravplats

Kävsjö kyrkogård

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Minneslund
 • Askgravplats

Källeryds kyrkogård

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Askgravlund

Åsenhöga kyrkogård

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Minneslund
 • Askgravlund

Vad är en gravrätt?
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Varje gravrätt skall ha en antecknad gravrättsinnehavare. Finns det ingen anhörig till den avlidne som vill/kan vara gravrättsinnehavare är det huvudmannen för begravningsverksamheten (kyrkan) som antecknas. Gravrättsinnehavaren har bl.a. skyldighet att hålla gravanordningen/planteringen, om sådan finns, i ordning.  Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem eller vilka som i framtiden får gravsättas i graven. Flera personer kan antecknas som gravrättsinnehavare. Gravrätten är på 25 år och kan därefter förlängas med 15 år i taget. 1000:-

Gröna skyltar
Kyrkan är skyldig att upprätthålla ett gravrättsregister. Därför söker vi gravrättsinnehavare till de gravrätter som saknar innehavare. Ett led i detta är att vi satt ut gröna skyltar på de gravar där vi inte vet vem som är gravrättsinnehavare.

Gravskötselavtal
I ett gravskötselavtal som är tecknat 2018 eller senare ingår: 
*Påskliljor inför påsk  
*Vårplantering  
*Sommarplantering
*Ljungplantor 
*Granris  

*Krans
*Tvätt av gravsten vid behov
*Skötsel och tillsyn
*Klippning och trimning av gräs intill gravvården

Priser 2022:   1 årsavtal       1390 kr
                         3 årsavtal       4170 kr

Askgravlund Källeryds kyrkogård