Familjegravsten.
Foto: Lotta Neurén

Gravskick

De olika sätten att gravsätta en avliden kallas för gravskick. Gravskicken skiljer sig åt bland annat genom storleken på gravplatsen och vem som har ansvar för skötseln. I Glimåkra och Hjärsås församlingar kan vi erbjuda följande gravskick: 

Kistgravplats 

För jordbegravning i kista finns kistgravplatser på kyrkogårdarna i Glimåkra och i Hjärsås. På kistgravplatserna kan även en eller flera urnor gravsättas. Gravplatserna sköts av gravrättsinnehavaren. På en kistgravplats liksom på en urngravplats får både liggande och stående gravstenar användas.

Urngravplats

En urngravplats är reserverad för gravsättning av urnor och finns på alla våra kyrkogårdar. Den är oftast mindre än en kistgravplats men fungerar i övrigt på samma sätt. Gravplatserna sköts av gravrättsinnehavaren.

Urnlund

På Kyrkogården i Glimåkra och Hjärsås finns urnlundar, som är ett avgränsat område där enbart urnor gravsätts. Gravplatserna är mindre än en kistgravplats eller en urngravplats. I urnlunden får endast liggande gravstenar användas. Urnlunden sköts av vaktmästarna. I urnlunden får endast spetsvas, som tillhandahålles av pastoratet finnas. Vid allhelognhelgen får man lägga mossdekoration eller liknande samt placera en gravlykta vid respektive sten. Inga andra lösa föremål får placeras i urnlunden, pga arbetsmiljöskäl. 

Minneslund 

Minneslundar har vi på alla våra kyrkogårdar. I en minneslund gravsätts stoftet efter den avlidne anonymt. Det finns ingen minnessten eller platta med namn på de avlidna i minneslunden. Istället finns en gemensam minnesplats där de anhöriga kan sätta blommor i vas. Minneslunden sköts av vaktmästarna.

Naturlund

Naturlunden är ett gravskick som innebär gravsättning av urna inom ett avgränsat område. I en naturlund finns en enkel liggande gravsten med den avlidnes namn. Gravplatsen sköts av gravrättsinnehavaren. 

Askgravplats

En askgravplats är en gravplats för urnor. Här finns inga avgränsade gravplatser utan de gravsattas namn graveras in på en färdig liggande sten. Det finns möjlighet för makar, partner och anhöriga att vila tillsammans och nedsättning av urnan kan ske i närvaro av anhöriga. På askgravplatsen får anhöriga sätta upp en mindre gravdekoration t ex en spetsvas, lykta eller en allhelgonadekoration, men man får inte plantera några blommor. En färdig plantering finns på platsen. Askgravplatsen sköts av vaktmästarna. Det finns askgravplats på både Hjärsås och Glimåkra kyrkogård.