Uttalande angående synpunkter på Svenska kyrkan i relation till debatten om Lugnets äldreboende.

Klicka här för att läsa texten!

Kring det kommunpolitiska beslutet om avveckling av äldreboendet Lugnet har påståenden framförts till mig om att Svenska kyrkan i Gislaveds pastorat har bidragit till att lägga ner äldreboendet Lugnet i Broaryd. Detta påstås vara orsakat av att kommunpolitiker i Gislaveds kommun också innehar poster som förtroendevalda i Kyrkoråd och församlingsråd i Gislaveds pastorat. Att innehållet i dessa påståenden skulle vara sanna är naturligtvis inte fallet.

Därför är det viktigt att kunna skilja på vad som är kommunpolitikers uppgift och uppgiften som förtroendevald i Svenska kyrkan.

Som kyrkoråds- eller församlingsrådsrepresentant har man som huvudsaklig uppgift att skapa förutsättningar för ett rikt gudstjänstliv, att det är möjligt att bedriva en bred diakonal verksamhet som i huvudsak vänder sig till människor som befinner sig i utsatta livssituationer.  Det kan handla om att skapa meningsfulla mötesplatser som förebygger ensamhet och isolering, stötta i kriser, sjukdom och sorg. Kyrkans förtroendevalda värnar på olika sätt vårt kristna kulturarv, möjliggör samtals och studiegrupper kring kristen tro, avsätter resurser till ett levande musikliv och att barn och ungdomar får möjlighet till en meningsfull fritid där kristen tro med bibelns berättelser får utgöra en grund som vi hoppas skänker våra unga hopp, ger dem mening och framtidstro.

Inget av det jag nu listat ägnar sig kommunstyrelsen i Gislaved åt. Lika lite ägnar sig kyrkoråd och församlingsråd åt kommunala uppgifter.

Innebär då detta att Svenska kyrkan inte kan, skall eller får uttala sig i politiska frågor?

Nej, det gör det inte. Svenska kyrkan allt ifrån församlings-, stifts- eller riksnivå kan och ska uttala sig och/eller agera i politiska frågor som inte ligger i linje med Svenska kyrkans värdegrund. Kyrkans värdegrund är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnens bästa, en hållbar värld och att agera mot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering. Allt grundat i tron på att människan är skapad till Guds avbild, med rätt till ett liv i värdighet.

Vi kan var och en tycka mycket och väldigt olika i fråga om kommunens beslut. Det jag ändå tror vi är överens om, även tillsammans med de kommunala politiker som fattat beslutet om avvecklingen av Lugnets äldreboende, är att det är tråkigt att den kommunala vården och omsorgen inte kan finnas på alla platser.

Däremot tolkar jag inte att kommunens beslut om förändringen som rör Lugnets äldreboende innebär ett ovärdigt liv för de människor som kommer att få ett annat boende. Det handlar om kommunalt ansvar för att kommuninnevånare skall ha tillgång till det man faktiskt har rätt till.

Till sist: Oavsett var någonstans det finns äldreboenden i Gislaveds kommun kommer Svenska kyrkans närvaro att finnas kvar för våra äldre på dessa platser.

Anders Carlwe

Kyrkoherde

Gislaveds pastorat