Förtroendevalda

Getinge-Oskarströms pastorats organisation består av ett Kyrkoråd och fyra Församlingsråd (ett i varje församling) samt Kyrkofullmäktige.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka

En öppen folkkyrka innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Kyrkoråd
Deras främsta uppgift tillsammans med kyrkoherden är att ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige, förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

Församlingsråd
I varje församling ska det finnas ett församlingsråd. De ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Kyrkofullmäktige
Är högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas ärenden som är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift, andra ekonomiska frågor, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer m.m.

Mer info se Kyrkoordningen, ISBN 978-91-526-3453-0.