Bibeln och dess innehåll

Gamla testamentets 39 böcker handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Nya testamentet består av 27 böcker och innehåller skrifter om Jesus liv, brev från lärjungen Paulus och andra personer från kristendomens början. I Bibeln finns också en apokryfdel som består av 11 böcker.

Bibelns olika delarna är skrivna av olika författare och i olika tider. De äldsta är från cirka 900 före Kristi födelse och de yngsta från cirka 100 efter Kristi födelse. Den består av många olika typer av texter: historiska berättelser, lagtexter, poesi, brev, släktkrönikor och myter.

Ordet Bibel kommer från grekiskans biblia som betyder böcker. Ordet testamente betyder förbund och Bibeln handlar om Guds förbund med människan.

Gamla testamentet - Judarna sammanställde den första delen av Bibeln. De kallar den Tanakh medan kristna kallar den för Gamla testamentet. I Moseböckerna, de fem första böckerna i Gamla testamentet, finns berättelser som även är gemensamma med islam.

Apokryferna har, åtminstone i den protestantiska kyrkan, inte samma status som testamentena. Apokryf är grekiska och betyder gömd, svårbegriplig.

Nya testamentet börjar med evangelierna och handlar om Jesus födelse, hans liv och tiden efter Jesu död och uppståndelse. Evangelierna har fått namn efter varsin författare, Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Nya testamentet består också av en mängd brev som kallas epistlar. De flesta breven skrevs av Paulus, som räknas till apostlarna/lärjungarna trots att han inte tillhörde kretsen av lärjungar runt Jesus. Nya testamentet sammanställdes av kyrkan på 300-talet.

Att tolka Bibelns texter

Författare med olika världsbild: De olika författarna till böckerna i Bibeln hade olika världsbilder och trosföreställningar och de levde i olika kulturer, vilket märks i texterna.

Reflektion och tolkning: Det går nästan inte att läsa en bibeltext utan att reflektera över den och göra en tolkning.

Många texter handlar om människor som försöker förstå meningen med tillvaron, som grubblar över vad det är att vara människa eller vem Gud är. De frågorna ställer vi oss fortfarande, men vår omvärld ser på många sätt annorlunda ut från när texterna skrevs.

Att reflektera och tolka är inte alltid enkelt. I gudstjänsterna läser vi därför nästan alltid ur Bibeln tillsammans. I predikan är det sedan prästen som tolkar texterna och sätter dem i ett sammanhang som är relevant i dag.

I Svenska kyrkans församlingar tolkar människorna också Bibeln tillsammans genom bibelstudier och samtal, bland barn, unga och vuxna.

Vår version av Bibeln

Den senaste svenska bibelöversättningen kallas Bibel 2000. Det pågår ett arbete med att skriva en uppdaterad version av Nya testamentet, detta ska vara klart 2026.

Har du inte Bibeln hemma kan du läsa den på bibeln.se

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se