Upphandling och inköp

När Göteborgs begravningssamfällighet behöver köpa, hyra eller på annat sätt skaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp. Vi välkomnar dig och ditt företag att delta i våra upphandlingar.

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i programmet Mercell TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. Du får aktuella annonser och upphandlingsdokument när du registrerar dig i TendSign-systemet.

TendSign

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information för respek­tive upphandling.

Aktuella upphandlingar

Göteborgs begravningssamfällighets annonserade upphandlingar hittar du här:

Offentliga upphandlingar i hela Sverige, Opic

Mer information om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket – här finns fördjupande frågor och svar om upphandling

Frågor och svar kring upphandling

Varför måste begravningssamfälligheten upphandla?

Göteborgs begravningssamfällighet är till största delen finansierad av begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln och ska i likhet med andra offentliga myndigheter följa Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kan begravningssamfälligheten välja att handla av lokala leverantörer?

Vi ser gärna att lokala leverantörer lämnar anbud på våra upphandlingar, men enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär att en leverantör inte får behandlas annorlunda på grund av var leverantören är etablerad. Till exempel är krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad, inte tillåtna enligt LOU eftersom dessa krav är diskriminerande.

Kan en leverantör uteslutas?

Ja, det är möjligt enligt Lagen om Offentlig upphandling (LOU) kapitel 13, paragraferna 1–3:

1§: Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör, det vill säga om leverantören är dömd för brott som innefattar till exempel bestickning, bedrägeri, penningtvätt, organiserad brottslighet.

2§: Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör till exempel om leverantören inte betalat skatter eller sociala försäkringsavgifter.

3§: Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantör, till exempel om leverantören är i konkurs eller likvidation, gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte betalat in socialförsäkringsavgifter eller skatt.

Kan man överpröva en avslutad upphandling?

En överprövning lämnas till förvaltnings­rätten i det område där upphandlingen genomförts. Överprövande av en upphandling ska ske inom tidsfristen för avtalsspärr, det vill säga inom tio dagar från dagen för tilldelnings­beslutet.

Offentliga handlingar kan du beställa genom att skicka e-post till gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Vem kan överpröva en upphandling?

Alla som lämnat anbud har möjlighet att begära att en upphandling överprövas eller kräva skadestånd.

Hos förvaltningsrätten kan leverantören begära att upphandlaren vidtar rättelse eller att hela upphandlingen görs om. Rätten att begära överprövning omfattar alla offentliga upphandlingar såväl under som över tröskelvärdena.

För att vara berättigad att ansöka om överprövning måste leverantören antingen ha lidit skada eller så kan leverantören komma att lida skada på grund av att reglerna inte följts. Dessutom måste upphandlingen fortfarande pågå, det vill säga den får inte ha hunnit avslutas. Därför anses en upphandling inte som avslutad förrän minst tio dagar gått sedan upphandlaren informerat anbudsgivarna om vem som tilldelats affären. Detta gäller även om upphandlaren dessförinnan har skrivit kontrakt med en leverantör.

Har du frågor?

Kontakta vår inköpssamordnare via vår växel, tel 031-731 80 80 eller e-post till gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se