Gunnareds kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Gunnareds kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.

Ur texten om kyrkogården

”Gunnareds kyrkogård invigdes i juni 2003, men kyrkogårdens historia startade långt tidigare. Redan på 1980-talet gjordes en utredning om kyrkogårdarnas framtid där utredaren betonade vikten av att anlägga en ny kyrkogård i nordöstra Göteborg...”

Utdrag ur skaparnas beskrivning av projektet:

”I vårt förslag vill vi ta tillvara på platsens unika karaktär och de förutsättningar som skogen, ravinen, ängarna och höjderna ger”. ”Genom området går en huvudväg med flera anslutande mindre vägar likt årsringar. Från entrén i söder leder blicken mot norr och mot himlen avtecknar sig konturen av begravningsplatsers första utsiktspunkt (viloplatsen). Den är markerad av en stenmur och här kan med fördel en symbolisk skulptur manifestera platsen”. ”Begravningsplatsen har till stor del naturliga avgränsningar i ravinens slänter respektive höjdryggar.”

Läs mer

Utredningsmaterialet är gjort av acanthus arkitektur & kulturvård i samarbete med kyrkogårdsförvaltningens specialister. Hela rapporten kan laddas ner här som pdf-fil