Nedlagda gravstenar, Västra kyrkogården
Foto: Göran Karlsson

Nedlagda gravstenar

Ett betydande antal gravstenar har lagts ned i Göteborg eftersom de bedömts vara en säkerhetsrisk för både besökare och personal. Ansvaret för stensäkerhet på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.

- Vid våra säkerhetskontroller har vi funnit att många gravvårdar var så lösa att de utgjorde akuta säkerhetsrisker, säger Katarina Evenseth, avdelningschef för begravningsavdelningen i Göteborgs begravningssamfällighet. Därför har vi tvingats lägga ned ett betydande antal gravstenar.

- Vi går ut med ett brev till samtliga gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner som finns i våra register. I brevet  informerar vi om att vi lagt ned gravstenen och uppmanar gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna. Vid samtliga nu nedlagda gravstenar har vi satt upp en skylt som visar att det är förvaltningen som lagt ned stenen.

En gravsten ska klara 35 kilo dragkraft utan att välta

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Enligt dessa anvisningar ska en gravsten bland annat klara 35 kilo dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 centimeter höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Gravanordningen ägs av gravrättsinnehavaren. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker:
 
30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det. Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.
 
31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

Monteringskrav för gravvårdar 

- Vi uppmanar gravrättsinnehavarna att antingen ta hjälp av ett stenhuggeri eller själv åtgärda bristerna enligt gällande bestämmelser – ”Monteringskrav för gravvårdar”, säger Katarina Evenseth. Dessa bestämmelser bifogas det utskickade brevet. Bestämmelserna kan också laddas ned här.

- Gravrättsinnehavaren har i normala fall ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen. Nedlagda gravstenar kan accepteras om det görs enligt god gravkultur. Det kan vara en lösning för gravrätter som snart upphör och gravrättsinnehavaren inte vill kosta på en omdubbning enbart för några år.

Bakgrund

I Centrala Gravvårdskommittén ingår Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF samt Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer FSK och Gravvårdsfirmornas riksorganisation GRO. Centrala Gravvårdskommittén tog redan 1997 fram regler för att garantera att nya stenar monteras på ett säkert sätt. Liknande anvisningar för hur äldre gravstenars säkerhet ska kontrolleras har saknats. Varje förvaltning har själva fått göra en riskbedömning över hur säker en gravsten är.  Anvisningarna har tagits fram med ledning av professor Kurt Johansson vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Önskas ytterligare information om nedlagda gravstenar kontakta Robin Lambro eller Johan Fors i stensäkerhetslaget via vår växel, telefon 031-731 80 80.

Presentation av vårt arbete med stensäkerhet

En mer utförlig presentation av vårt arbete med stensäkerhet kan du hämta i denna pdf-fil här

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg