Kista, bärarlag, Östra kapellet
Foto: Ronald Eek

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.

Mer detaljerade bestämmelser finns också i den av regeringen beslutade begravningsförordningen.

Länk till  Begravningslagen och Begravningsförordningen  finns här.

Ny begravningslag 2012

Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering vara högst 30 dagar, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

- Riksdagens beslut om ny begravningslag påverkar allmänheten, begravningsbranschen, församlingarna och oss i kyrkogårdsförvaltningen, säger Katarina Evenseth, driftschef för begravningsenheten i Göteborgs begravningssamfällighet.  

Även i fortsättningen kan anhöriga begära anstånd med gravsättning  eller kremering hos Skatteverket om särskilda skäl föreligger.  

Kortfakta om fler förändringar i begravningslagen

Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och kremering eller gravsättning innebär riksdagens beslut:  

- att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.

- att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

- att det tydliggörs att Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges Länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

- att kraven på de begravningsombud som Länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 10-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg