Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

Tisdag den 25 maj kl. 18:30, Hille församlingsgård. Ärende: Årsredovisning 2020, ansvarsfrihet för kyrkorådet, m.m.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att delta. Med anledning av covid-19 uppmanas ledamöter, ersättare och åhörare att delta på distans. Kallelse med tillhörande handlingar samt länk till mötet kan erhållas på pastoratets expedition.
gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se eller telefon: 026-635030
/David Berggren (S), Kyrkofullmäktiges ordförande

Kungörelse - Kyrkofullmäktige för Gästrikekustens pastorat kallas till sammanträde

Tisdag den 25 maj kl. 18:30, Hille församlingsgård. Ärende: Årsredovisning 2020, ansvarsfrihet för kyrkorådet, m.m. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att delta. Med anledning av covid-19 uppmanas ledamöter, ersättare och åhörare att delta på distans. Kallelse med tillhörande handlingar samt länk till mötet kan erhållas på pastoratets expedition. gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se eller telefon: 026-635030 /David Berggren (S), Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje pastorat finns ett kyrkoråd och för varje församling ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varje pastorat/församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

SAMMANTRÄDEN 2021

 AU I Hille kl 16.00:

Tis 11/5
Tis 10/8
Tors 16/9
Tis 12/10
Tis 16/11

Kyrkorådet kl 16.00:

Tors 20/5 (Hamrånge)
Tis 24/8 (Hille)
Tis 28/9 (Hamrånge)
Tis 26/10 (Hille)
Tis 30/11 (Hamrånge)

Kyrkofullmäktige kl 18:30: (plats meddelas senare)

Tis 25/5
Tis 14/9 Reservtid
Tis  9/11