Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje pastorat finns ett kyrkoråd och för varje församling ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varje pastorat/församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

SAMMANTRÄDEN 2023

Listan uppdateras inom kort. 

 AU I Hille kl 16.00:

 

Kyrkorådet kl 16.00: 

 

Kyrkofullmäktige kl 18:30: 

 

Församlingsinstruktionen - en del av församlingens missionsarbete. 

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats.