Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje pastorat finns ett kyrkoråd och för varje församling ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varje pastorat/församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

SAMMANTRÄDEN 2022

 AU I Hille kl 16.00:
11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 9 augusti, 15 september, 11 oktober och 15 november.

 

Kyrkorådet kl 16.00: 
25/1 Bergby                  23/8 Hille        
22/2 Hille                       27/9 Bergby
29/3 Bergby                  25/10  Hille
26/4 Hille                       29/11 Bergby
17/5 Bergby

 

Kyrkofullmäktige kl 18:30: 

18/1 i Bergby
24/5 i Bergby
13/9 i Hille
18/11 i Hille