Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

Tisdag den 10 november kl. 18:30, Hille församlingsgård. M.a.a. covid 19 kallas i första hand ledamöter och tjänstgörande ersättare. Ärende: Budget 2021

Sammanträdet är offentligt. 
/David Berggren (S), Kyrkofullmäktiges ordförande

Kungörelse - Kyrkofullmäktige för Gästrikekustens pastorat kallas till sammanträde

Tisdag den 10 november kl. 18:30, Hille församlingsgård. M.a.a. covid 19 kallas i första hand ledamöter och tjänstgörande ersättare. Ärende: Budget 2021 Sammanträdet är offentligt. /David Berggren (S), Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje pastorat finns ett kyrkoråd och för varje församling ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varje pastorat/församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

BIskopsvisitation i Gästrikekustens pastorat 2018

Susanne Adman, kontraktsprost Jan-Anders Jansson & biskop Ragnar Persenius Foto: Marianne Lundqvist

Den 7-8 & 11 november visiterade biskop Ragnar Persenius Gästrikekustens pastorat. Här nedan kan du läsa visitationstalet.

Biskopens visitationstal 20181111

Inträdesblanketter