Foto: IKON

Beslutande organ

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av de röstberättigade i församlingen.

Ledamöter mandatperiod 2022-2025

Tommy Nyström, ordf. 1:e vice ordf. Birgitta Gidblom, 2:e vice ordf. Bo Carlsson,  Birgitta Heldeskog, Monica Hellström, Rolf Häggqvist, Tomas Junkka, Birgitta Larsson, Clary Persson, Johannes Sundelin, Monika Nordvall Hedström, Desirée Arvidsson Simonsson, Ellen Kuorak, Eva Sjölander, Eric Palmqvist, Gerd Siverhall, Gunnel Johansson Jänkänpää, Roland Nirlén, Ingela Paulisdotter, Helena Jonsson, Solveig Danskog, Rory Blom, Lena Sjötoft, Jan Anders Perdal, Gunnel Eriksson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna. 
Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

LEDAMÖTER MANDATPERIOD 2022-2025

Tomas Junkka ordförande (s), Clary Persson vice ordförande (s), 
Rolf Häggqvist (s), Birgitta Heldeskog (s), Essy Larsson (s), 
 Bo Carlsson (posk) , Solveig Danskog (posk), Monika Nordvall Hedström (ba),
 

KYRKOFULLMÄKTIGE  

Tid: Tisdagen den 31 maj kl.13.00

Plats: Församlingshemmet i Malmberget

Dagordning:

1. Sammanträdets öppnande

2. Årsredovisning 2021

    Verksamhetsrapport 2021

3. Revisionsrapport, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

4. Val av revisorer

5. Ny församlingsinstruktion och tillhörande barnkonsekvensanalys

6. Arvodesreglemente 2022 - 2025 

7.  Lokalförsörjningsplan

8. Nya motioner

9. Information / delgivningar

10. Sammanträdets avslutning