Begravningsavgift

Det är Svenska kyrkan som ansvarar för allt som har med begravningar att göra. Här kan du läsa mer om avtalet med staten.

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Riksgenomsnittet för avgiften 2016 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkompsten, i de kommuner där svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.
Enkelt uttryckt används begravningsavgiften till att alla människor - oavsett tro och samfundstillhörighet - får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön till personal som arbetar inom kyrkogårdsförvaltningen.
 
Vad får du för begravningsavgiften du betalar?
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen (Svenska kyrkan) utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:
  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
  • skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar