Gravvårdssäkerhet

Det ingår i kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att se till att våra kyrkogårdar är säkra att beträda både för besökare och arbetstagare. Av den anledningen testas gravvårdarnas stabilitet och säkerhet enligt en instruktion från CGK - Centrala Gravvårdskommittén

Den svåra olyckan i Bollebygd 2011, där ett barn miste livet efter att ha fått en gravsten över sig, ledde till att bestämmelser och regler kring säker montering, belastningsprov och kontroll, ansvarsfördelning mm förtydligades. Under de senaste åren har tre barn omkommit på grund av lösa gravvårdar, nu senast i en olycka i Danmark.

Ansvaret att testa gravvårdarna ligger hos kyrkogårdsfövaltingen.

Ansvaret att åtgärda de eventuella problem med säkerheten ligger hos den enskilda gravrättsinnehavaren.

Under åren 2019 & 2020 har Frustuna församling en stor genomgång med hjälp av en extern firma som provtrycker alla stenar.  Företaget heter Yster Construction AB.

Kontroll
Församlingen utför löpande kontroller avseende gravvårdens (gravstenens) stabilitet och säkerhet. Kontroller görs också om allmänhet eller personal uppmärksammar att säkerheten kan vara tveksam. Gravvårdens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer.

Om en gravvård bedöms som instabil kan den komma att läggas ned i det akuta skedet. Ett brev skickas till gravrättsinnehavaren med en uppgift om vad som behöver åtgärdas, inkluderat ett kostnadförslag med beställningsformulär. Du kan då också välja att åtgärda den själv eller använda någon du själv valt att åtgärda stenen.

Alla gravanordningar ska genomgå kontroll. Samma grundprincip som för gravvårdar mellan 0,3 m och 1,5 m gäller.

Alla ska tåla 35 kg (350 N) tryck i brösthöjd, alltså vid ca 1,5 m höjd. De får heller inte luta så mycket att tyngdpunkten ligger utanför vridpunkten

Ordningslagen reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar på offentlig plats.
Av kap. 3 framgår följande:
3 § 1 st. o 3 st. Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande
anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på
offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.
– – –
Ansvaret för att åtgärderna i första stycket vidtas vilar på ägaren eller
den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund
är i ägarens ställe.

Denna paragraf i ordningslagen tillsammans med regleringen i begravningslagen
medför att det är kyrkogårdsförvaltningen som är ytterst ansvarig för att
exempelvis gravvårdar är säkert monterade gentemot allmänheten.
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att den enskilda gravvården monteras
enligt CGK:s regler. Du hittar anvisningar ”montering och anvisningar ...” i vår dokumentsamling nedan.

Vid frågor rörande detta är du välkommen att kontakta Ulrika Rix, se nedan.

En film som beskriver hur en kontroll går till: