Foto: Sofia Arman

Policy, Vision & Övergripande mål för Hållbarhetsarbetet

Församlingens styrdokument för hållbarhetsarbetet har reviderats senast 2023-03-22 i kyrkorådet.

POLICY för hållbar utveckling

Vi ser och tar vårt ansvar för skapelsen genom att: 
• I all verksamhet och alla beslut arbeta för ett välfungerande kretslopp och en god hushållning med naturresurser och energi. 
• Genom eget praktiskt handlande vara trovärdiga i frågor som rör miljö. 
• Sprida kunskap och goda idéer med information och kommunikation samt motivera och inspirera församlingsbor till gemensamt och enskilt bättre miljömässigt handlande.
• Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling och så långt det är möjligt välja närproducerade, ekologiska, miljö- och Fairtrade-märkta varor. 
• Följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen. 
• Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, som vi ständigt följer upp, 
utvecklar och förbättrar

VISION för hållbar utveckling


Vi är en fossilfri* församling som har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet. Vi visar att den enskilda individens påverkan är viktig. Vi förmedlar en positiv framtidstro.


*Med fossilfri menar vi att de utsläpp som den egna verksamheten genererar ej ska komma från fossil olja, kol eller gas. Utsläpp i den egna verksamheten gäller drivmedel till  transporter, skötselmaskiner och verktyg.
Genom inköp och uppvärmning medverkar vi indirekt till koldioxidutsläpp. Genom miljödiplomeringen får vi verktyg att hitta, mäta och reducera de utsläppen.

(Beslutad i Kyrkorådet 2023-03-22)

Övergripande mål


PASTORAL VERKSAMHET
Vårt hållbarhetsarbete ska vara känt bland alla som möts i församlingen och vi sprider hopp och engagemang om en hållbar framtid både socialt och ekologiskt.

FÖRVALTNING OCH EKONOMI 
Vi förvaltar våra pengar på det miljömässigt bästa sättet. Vi kan mäta de förändringar vårt ändrade miljöbeteende ger upphov till. Vid beslut angående förändringar viktas de miljömässiga fördelarna högre än de ekonomiska kostnaderna.

BYGGNADER
Våra byggnader har den minsta möjliga klimatpåverkan. Vi anammar ny teknik om den är bättre för miljön. 

VAROR OCH TJÄNSTER
Vi är noggranna när det gäller våra inköp så att de blir de miljömässigt bästa. Vi inventerar det vi redan har innan vi köper nytt. Vi arbetar aktivt mot matsvinnet. 

KEMIKALIER OCH AVFALL
Vår avfallshantering är den bästa som finns att tillgå och den fortsätter att utvecklas och förändras. Vi köper så lite av miljöfarliga kemikalier som möjligt och de hanteras på rätt sätt i alla led. Vi minskar vår resursförbrukning genom att ta hand och reparera det vi redan äger och återanvänder det som är 
möjligt. Vi följer aktuell lagstiftning vid hantering av kemikalier och farligt avfall.

KYRKOGÅRD OCH MARKANLÄGGNING
Vi arbetar med att öka den biologiska mångfalden på all mark på och omkring kyrkogården.  Våra inköp till skötsel av all yta, inklusive skötselgravar, sker på det miljömässigt bästa sättet. Vi tar hand om eller förädlar frukt, bär och grönsaker vi får på vår mark.

TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION
Våra transporter sker så miljövänligt som möjligt. Vid nyinköp av maskiner prioriteras elfordon.

(Beslutad i Kyrkorådet 2023-03-22)