Planera begravning

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Tillsammans med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

KONTAKT MED BEGRAVNINGSBYRÅ
Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge.  Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

BÅRTÄCKE
Frustuna församling har ett vackert bårtäcke som kan lånas av församlingen vid begravning. Bårtäcke används i stället för kistdekoration. Vid jordbegravning måste bårtäcket tas bort innan kistan bärs ut.

TRANSPORT
Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är  också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

KONTAKT MED PRÄSTEN
Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer, kontakta oss gärna vid frågor på 0158-22100

MUSIK OCH PSALMER
Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

PERSONAL VID BEGRAVNINGEN
Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakoner, värdinna - Vi finns till hands för anhöriga och besökare.

DEN AVLIDNES ÖNSKEMÅL
Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.

VISNING OCH FÖRVARING/BISÄTTNING
När kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering eller gravsättning, kan visning av stoftet ske. Här bereds en möjlighet för de anhöriga att ta farväl i stillhet. Visning sker i samråd med begravningsbyrån. Vid Frustuna kyrka finns vår visnings- och förvaringslokal.

GRAVSÄTTNING
Gravsättning sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund. Vid jordbegravning kan de anhöriga välja att ta avsked i kyrkan eller att ta avsked vid graven.  Då avsked sker vid graven används ett bärarlag. De bär kistan från förrättningslokalen till närliggande grav där bärarna sänker ned kistan. Bärarlaget bekostas av församlingen för medlemmar av svenska kyrkan. Anhöriga får inte själva öppna en grav på kyrkogården. Anhöriga har rätt att vara med vid sänkningen av urna/kista (ej i minneslund). Hur avskedet vid den öppna graven går till har anhöriga själva rätt att bestämma. Kontakta församlingen för råd om detta.  

Blankett där du själv kan fylla i dina önskemål finns på vår sida för dokument rörande begravningsverksamheten, klicka här!

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTENS ORDNING

Begravningsakten kan vara i form av en begravningsgudstjänst eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk. Begravningsakten kan ske i församlingskyrka, kapell på begravningsplats eller i annan lokal. 

Begravningsgudstjänst - ordning

Ingångsmusik
Eventuellt solomusik
Psalm
Tal
Överlåtelse
Bibelläsning
Psalm/musik
Bön
Psalm
Avskedstagande  (ibland sker avskedstagandet på kyrkogården)
Välsignelse
Eventuellt solomusik
Utgångsmusik  

Kyrkogårdsförvaltningens dokument

Här hittar du en samling av dokument som avser kyrkogårdsförvaltningen.

Lokal för borgerliga begravningar

Som huvudman för begravningsverksamheten är Frustuna församling skyldig att tillhandahålla lokal för borgerlig ceremoni. Här är våra alternativ.

Ge en minnesgåva

Hedra en älskad med en minesgåva och bidra till en bättre värld.

Beställ minnesblad