Beställ Gravskötsel

Här finns beställningsformulär för beställning av gravskötsel.

Detta är ett beställningsformulär på gravskötsel till kyrkogårdarna Frustuna, Kattnäs och Torsåker.
Efter du beställt skickas en faktura från oss, när den betald påbörjas uppdraget.

Priserna gäller från 2024-01-01

Vill du att din perenna plantering ska skötas om så glöm inte bort att beställa "Grundskötsel" också. Nedan hittar du urvalet på engångsbeställningar:

Församlingen utför skötseln fackmässigt och tar med tillbörlig omsorg till vara gravrättsinnehavarens intressen och samråder med denna i den utsträckning som det behövs och är möjligt. I händelse av större omorganisation såsom exempelvis sammanläggning av organisatorisk enhet äger dock Församlingen rätt att ändra i skötselns omfattning. 

Avhjälpande av fel

Gravrättsinnehavaren har rätt att kräva att församlingen avhjälper fel hos tjänsten, om det inte medför olägenheter eller kostnader för församlingen som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för gravrättsinnehavaren.

 Även om gravrättsinnehavaren inte kräver det, får församlingen avhjälpa felet om församlingen genast efter det att reklamation har kommit församlingen tillhanda erbjuder sig göra detta och gravrättsinnehavaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet skall ske utan kostnad för gravrättsinnehavaren. Avhjälps ej felet enligt vad som sägs här ovan har gravrättsinnehavaren rätt till ersättning som motsvarar vad det kostar att få felet avhjälpt.

 Hävning av avtalet

Gravrättsinnehavaren får häva avtalet, om församlingen i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter eller om förutsättningarna för avtalet väsentligt ändrats. Vid bedömningen om förutsättningarna för avtalet väsentligt ändrats skall den ursprunglige gravrättsinnehavarens intressen beaktas.

Församlingen får häva avtalet om gravrättsinnehavaren i väsentligt avseende bryter mot av församlingen utfärdade ordnings- och säkerhetsföreskrifter eller i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter. Sådana fall är exempelvis att gravrättsinnehavaren inte erlägger avgiften för skötsel inom skälig tid efter det han påmints om betalningen eller om gravrättsinnehavaren utan att meddela/samråda med församlingen utfört väsentliga förändringar på gravplats och dess överbyggnad. Vid ändringar av avgiften får gravrättsinnehavaren säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Församlingens skadeståndsansvar

Församlingen är skyldig att ersätta gravrättsinnehavaren skada som denne tillfogats på grund av felaktig gravskötsel, om inte församlingen visar att skadan beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (kontrollansvar).  Församlingens skadeståndsskyldighet på grund av fel omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör gravrättsinnehavaren eller någon medlem av hans hushåll.

Församlingens skadeståndsskyldighet regleras av konsumenttjänstlagen.

 Gravrättsinnehavarens ansvar vid skada

Gravrättsinnehavaren ansvarar för sakskada inklusive skada på tredje mans egendom för vilken församlingen hålls ansvarig om församlingen kan visa att gravrättsinnehavaren orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet antas föreligga där skadan orsakats av gravrättsinnehavaren genom t.ex:

- olämplig åtgärd på gravvård eller annan gravöverbyggnad

- otillfredsställande anordningar i övrigt på gravplats.

 Konsumenttjänstlagen (1985:716) innehåller ytterligare regler om ovanstående rubriker. 

Gravrättsinnehavarens informationsansvar

Gravrättsinnehavaren skall så snart som möjligt underrätta församlingen om omständigheter av betydelse för skötselavtalet såsom:

- ny innehavare av rätten till gravplatsen

- nytt ombud för innehavare av rätten till gravplats

- adressändring