Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses av länsstyrelsen.

Staten kontrollerar genom ombudet hur Frustuna församling fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften - att vara huvudman för begravningsverksamheten.

Ombudets uppgifter är bl.a. följande:

  • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten. 
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkans och andra berörda parter.


Varför finns ett begravningsombud?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag. Mandattiden följer de kommunala valen.   

I Gnesta kommun är Dan Glimne begravningsombud

Telefon:  0708-15 24 28

e-post:   dan.glimne@mhmail.se