Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017.

Den nya enhetliga begravningsavgiften från och med 2017:
Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad Mer information om detta finns på Kammarkollegiets hemsida.

Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi alla, oavsett religion, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för.

På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
• Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
• Kremering
• Transport av kistan från Visnings- och förvaringslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats
• Lokal för förvaring och visning av stoftet.
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

 Dödsboet bekostar bland annat:

  • Kista och urna
  • Dekoration och blommor
  • Transport från bårhus till bisättningslokal
  • Gravsten
  • Lokal för begravningskaffe eller liknande

 

Lokal för borgerliga begravningar

Som huvudman för begravningsverksamheten är Frustuna församling skyldig att tillhandahålla lokal för borgerlig ceremoni. Här är våra alternativ.

FAQ om Begravningsavgift

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om begravninsavgiften.

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses av länsstyrelsen.