Foto: Gunnel Henrysson

Askgravplats

Med denna gravplatstyp har man begränsad gravrätt, vilket innebär inskränkningar för gravrättsinnehavaren i rätten att bestämma över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Det är församlingen som beslutar om detta.

Gravrättstiden är dock 25 år med möjlighet till förlängning likt våra andra gravplatstyper som kist- och urngravplats.

Församlingen ansvarar för skötsel av gravplatsen som ett serviceåtagande åt gravrättsinne-havaren. För detta tar församlingen ut en avgift i samband med upplåtelse av gravplatsen. Askgravplatsen får inte ha egna planteringar eller utsmyckningar.

På Fridlevstads och Tvings askgravplatser får lösa blommor och ljus endast placeras i den centrala smyckningsplatsen och vinterkransar läggs på anvisad plats. På Sillhövda kyrkogård får lösa blommor och ljus endast placeras vid gravstenen. Vinterkransar är inte tillåtna, dock får dekoration sättas i vas vid stenplattan.

Församlingen erbjuder en tygpåse istället för urna till askan.