Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål

Fresta församling har formulerat fem övergripande mål. Denna text är utdrag ur församlingsinstruktionen.

Vi vill vara en församling FÖR HELA LIVET. Vi vill vara SAMVERKANDE, både externt och internt. Vi vill ha GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM. Vi vill bevara och levandegöra DET KRISTNA KULTURARVET. Vi vill verka FÖR EN BÄTTRE VÄRLD.

 

För hela livet

Att vara en församling för hela livet innebär inte att försöka göra allt för alla utan om att skapa öppna mötesplatser med god gemenskap och möjlighet till fördjupning och växande oavsett var i livet vi befinner oss.

Att vara tillgängliga blir ett aktivt vägval i arbetet för hela livet. Vi vill prioritera bemanning och lokalt placerade resurser, dvs. att personalen arbetar på plats och att inte lägga ut verksamheter på entreprenad. Så skapar vi öppenhet och en trovärdig tillgänglighet.

Vi vill finnas till för barn och ungdomar under hela deras uppväxt i Fresta. Vi vill därför utveckla en organisation som sammanhållet arbetar med denna målgrupp och söker kontaktytor, skapar mötes- och undervisningsplatser samt upprätthåller och bekräftar kontinuitet i de ungas relation till församlingen.

Vi vill utveckla verksamheter för den stora gruppen av föräldrar närmast med familjerådgivning och samtalsstöd i samverkan med legitimerade terapeuter. Vi vill också medvetandegöra möjligheten till själavård i förhållande till denna grupp.

Vi vill också bedriva verksamhet som erbjuder gemenskap och fördjupning för de som inte längre yrkesarbetar, men ofta besitter både stor kompetens och god hälsa. Vi behöver bli bättre på att inspirera och tillvarata människors kraft, vilja och engagemang. Det finns utrymme för flera att delta i arbetet för andra och att på olika sätt ta ansvar för församlingens liv och gemenskaper. En sådan ökad delaktighet är i sig och i första hand ett förverkligande av vårt uppdrag men också i andra hand en resursfråga. Detta område vill vi utveckla.

Vi vill ha ett brett och rikt musikliv som på ett särskilt sätt skapar möten mellan församlingsbor och församling.
Vi vill också värna och glädjas över alla de kontakter församlingen har med organisationer, arbetsplatser och människor oavsett om det sker ofta eller sällan.
Vi behöver se över tillgänglighetsfrågor, tillämpa barnkonsekvensanalysen och vara generösa med våra lokaler och öppna för olika sorters möten här.

Samverkande

Att samverka externt i vårt närområde är en del av vårt uppdrag. Samverkan medUpplands Väsby kommun, Arbetsförmedlingen, företagare i och utanför Infra City med sina 160 företag, skolor, föreningar, de andra församlingarna i Väsby samt Väsby kristna råd hjälper oss att se vad vi som församling ska göra i relation till vad andra i närområdet redan gör.
Vidare behövs samverkan inom Sollentuna kontrakt, Stockholms stift och Svenska kyrkan på riksnivå, också det för att se vad vi ska göra och vad som redan görs.

Samverkan är således en resursfråga, eftersom vi inte själva kan göra allt, men är också en möjlighet att, utifrån vår värdegrund, fullgöra vårt uppdrag och arbeta för en bättre värld.
Genom samverkan blir vi mer närvarande på ett personligt plan och det kompletterar den närvaro som äger rum i våra egna lokaler. All samverkan ska vara ändamålsenlig och bidra till att uppfylla mål och riktlinjer för Fresta församling.

Gudstjänsten i centrum

Fördjupning är centralt för vårt uppdrag och ska finnas både för de som vill kunna växa i sin tro, och för de som vill ta del av kyrkans teologiska och antropologiska tradition. Det är ett behov vi på olika sätt vill kunna möta och ett behov som vi som kristen församling är relativt ensamma om att kunna tillgodose. En ambition är att gudstjänst- och andaktsliv ska bli så tillgängligt och givande att det ännu mer kan bidra till att fylla människors behov av fördjupning och därmed vara i centrum av församlingens liv, inte bara teologiskt. Vidare vill vi att gudstjänsten som dimension ska finnas i allt det vi gör.

det kristna kulturarvet

Då Fresta församling och dess församlingsbor kan sägas värna kyrkobyggnaden, kyrkogården samt de traditioner som ryms i det kristna kulturarvet är det viktigt för oss som församling att inte bara bevara kulturarvet utan också utveckla och levandegöra det. Heliga Birgitta som född i församlingen, pilgrimsleder som påminner om vår historia samt våra kulturhistoriska byggnader är något vi vill prioritera.

för en bättre värld

Mission betyder uppdrag och utgår från Jesus Kristus. Att förmedla vår värdegrund är samtidigt att arbeta för en bättre värld. Fresta församlingens hjälpfond för akut ekonomisk kris är ett verktyg för detta. Församlingen vill också möjliggöra arbetsträning och bereda arbetstillfällen för arbetslösa ungdomar som kan befinna sig i riskzonen. Likaså att på sommaren kunna anställa ungdomar på kyrkogården som då får en chans att pröva på yrkesliv. Att göra själavården synlig är också ett viktigt område. Specifikt vill vi också arbeta för en bättre miljö, rättvis handel och vara en lokal röst i viktiga samhällsfrågor i stort och smått.

slutord

Fresta församling vill bildligt talat vara ett träd med djupa evangelisk-lutherska rötter. Rötterna skapar växtkraft och har fäste i grunden när det blåser. På trädet växer 5 stora grenar; för hela livet, samverkande, gudstjänsten i centrum, det kristna kulturarvet och för en bättre värld.