Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ordningsföreskrifter


Kyrkogården

Kyrkogården är de dödas vilorum och är en plats vi delar med varandra.
 
Besökare skall uppträda så att gudstjänst, begravning eller annan
förrättning inte störs eller kyrkogårdens helgd kränks.

Det är inte tillåtet att beträda planterade områden, andras gravplatser
eller andra områden som kan skadas.

Avfall skall läggas i befintliga avfallskärl.

Hundar får inte vistas på kyrkogården.

Fordonstrafik (även cykelåkning) är inte tillåten.Tillstånd till körning medges då särskilda skäl föreligger (sjukdom, handikapp, viss yrkesutövning, mm).

All försäljning är förbjuden inom kyrkogårdens område.

Vattenkannor och övriga lånade redskap skall efter användandet återställas på sina respektive förvaringsplatser.

Anläggning eller plantering av växter skall utföras enligt särskilt godkännande av församlingens tekniska utskott. Fråga gärna vaktmästaren vad som gäller.

På gravplats får blommor och kransar av levande växter nedläggas. Gravlyktor och ljushållare får tillfälligt placeras vid gravplatsen. Andra lösa föremål i form av konstprodukter som plastblommor, kransar av metall plast el dyl får inte användas, i sådant fall äger personalen rätt att ta bort föremålen. Marschaller får inte utsättas.

Tomma vaser av glas får inte lämnas kvar på gravplatsen sedan blommorna vissnat. Kvarlämnade glasvaser och andra tillfälligt anbringade föremål av glas e dyl får personalen av arbetsmiljöskäl avlägsna.

För uppsättning av gravvård eller annan gravöverbyggnad samt ändring av befintlig sådan behövs det skriftligt tillstånd av församlingens tekniska utskott.

Besökande på kyrkogården är skyldiga att följa dessa ordningsföreskrifter samt i övrigt följa de anvisningar som ges.


Askurnplatsen

Fastställda av Kyrkogårdsnämnden enligt beslut den 8 sept 2005.

Askurnplatsen är ett gravskick av gemensam karaktär. Den är ett icke-anonymt alternativ till minneslund och ett skötselfritt alternativ till en urngravplats.

Askurnplatsen på Fresta kyrkogård består av granithällar kring en plantering. Varje granithäll har plats för 6 st bronsplattor. På varje platta finns plats för gravering av två namn. Framför hällarna finns grusbädd för blommor och ljus. Placering av dekorationer får inte ske på annan plats inom området.

Smyckning av skrymmande och beständig karaktär, såsom kransar, krukor och gravlyktor får ej förekomma.  

Församlingen tar ut en avgift för gravsättning inom området. I avgiften ingår del i granithäll och bronsplatta med gravering av ett namn. I avgiften ingår även skötsel av granithäll och bronsplatta. Församlingen ombesörjer mot avgift gravering av ytterligare ett namn på plattan. En platta sitter uppe i 25 år efter att dess senaste inskription är utförd. Mot avgift som fastställs av församlingen kan tiden då plattan sitter uppe förlängas med ytterligare period om 25 år.

Askan efter den avlidne skall gravsättas med urna. Urnan skall vara tillverkad av förgängligt material.

Askurnan placeras framför den gravhäll där plattan med den avlidnes namn är placerat.
De anhöriga ges möjlighet att närvara vid gravsättningen av urnan. Platsen för gravsättningen noteras ej. Ingen gravrätt upplåts.

Församlingen  anlägger och vårdar askurnplatsen. All plantering inom askurnplatsen utförs av församlingen. Församlingen svarar för områdets skötsel, borttagning av vissna blommor och utbrunna ljus.

Platsen för gravsättningen får ej markeras eller smyckas. Ingen enskild gravvård eller plantering får förekomma.

Vaktmästare anvisar plats för gravsättning av urna. 

Gravsättning sker endast då marken inte är tjälad.


Minneslunden

Minneslunden är en gemensam gravplats där nedgrävning av aska sker anonymt genom kyrkogårdsförvaltningens försorg vid lämplig årstid.

Besökande skall uppträda så att Minneslunden hålls i helgd. Gravkullen får inte beträdas.

Särskilda gravplatser får inte avskiljas eller markeras.

Enskilda gravvårdar och andra minnesmärken får inte anordnas och enskild plantering inte utföras. Endast kransar, buketter och lösa blommor av levande växter får placeras på särskilt anvisad plats.

Levande ljus får placeras endast på anvisad plats (ljushållaren) i minneslunden. Gravlyktor och marschaller får inte användas.

Förvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, kransar samt övrigt olämpligt material.

Avfall skall läggas i befintligt avfallskärl.

Hundar får inte medföras i Minneslunden.