Ordningsföreskrifter

Kyrkogården

Kyrkogården är de dödas vilorum och är en plats vi delar med varandra.
 
Besökare skall uppträda så att gudstjänst, begravning eller annan
förrättning inte störs eller kyrkogårdens helgd kränks.

Det är inte tillåtet att beträda planterade områden, andras gravplatser
eller andra områden som kan skadas.

Avfall skall läggas i befintliga avfallskärl.

Hundar får inte vistas på kyrkogården.

Fordonstrafik (även cykelåkning) är inte tillåten.Tillstånd till körning medges då särskilda skäl föreligger (sjukdom, handikapp, viss yrkesutövning, mm).

All försäljning är förbjuden inom kyrkogårdens område.

Vattenkannor och övriga lånade redskap skall efter användandet återställas på sina respektive förvaringsplatser.

På gravplats får blommor och kransar av levande växter nedläggas. Gravlyktor och ljushållare får tillfälligt placeras vid gravplatsen. Andra lösa föremål i form av konstprodukter som plastblommor, kransar av metall plast el dyl får inte användas, i sådant fall äger personalen rätt att ta bort föremålen. Marschaller får inte utsättas.

Tomma vaser av glas får inte lämnas kvar på gravplatsen sedan blommorna vissnat. Kvarlämnade glasvaser och andra tillfälligt anbringade föremål av glas e dyl får personalen av arbetsmiljöskäl avlägsna.

För uppsättning av gravvård eller annan gravöverbyggnad samt ändring av befintlig sådan behövs det skriftligt tillstånd av församlingens arbetsutskott.

Besökande på kyrkogården är skyldiga att följa dessa ordningsföreskrifter samt i övrigt följa de anvisningar som ges.


Askgravplatsen

Askgravplatsen på Fresta kyrkogård består av granithällar kring en plantering. Runtom hällen finns grusbädd för blommor och ljus. Placering av dekorationer får inte ske på annan plats inom området.
Smyckning av skrymmande och beständig karaktär, såsom kransar, krukor och gravlyktor får ej förekomma.  Marschaller får inte användas.

Platsen för gravsättningen får ej markeras eller smyckas. Ingen enskild gravvård eller plantering får förekomma.

Minneslunden

Besökande skall uppträda så att Minneslunden hålls i helgd.
Gravkullen får inte beträdas.

Särskilda gravplatser får inte avskiljas eller markeras.

Enskilda gravvårdar och andra minnesmärken får inte anordnas och enskild plantering inte utföras. Endast buketter och lösa blommor av levande växter får placeras på särskilt anvisad plats.

Levande ljus får placeras endast på anvisad plats (ljushållaren) i minneslunden. Gravlyktor och marschaller får inte användas.

Kyrkogårdens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, samt övrigt olämpligt material.