Minneslund, askgravplats eller grav?

I Fresta församling har vi fyra olika gravskickstyper: Kist- och urngrav, askgravplats och minneslund.

Olika gravskick - en kort beskrivning

Kist- och urngrav är det vi i dagligt tal kallar gravplats. Vid gravsättning får anhöriga delta. 

Gravsättning i minneslunden sker anonymt och någon anhörig får inte närvara. De gravsattas namn finns i en minnesbok i kyrkan och inte i direkt anslutning till gravplatsen. 

Vid askgravplatsen kan anhöriga närvara vid gravsättning och på en gemensam stenanordning anges på en bronsplatta den avlidnes namn, födelseår och dödsår. Askgravplats är tänkt att ge församlingsborna minneslundens frihet från skötselansvar utan dess krav på anonymitet. Församlingen tar ut en avgift för gravering av bronsplatta samt drift och underhåll av området askgravplatsen.

Foto: Mimmi Kilander

Kist- och Urngrav

Kistgrav och urngrav är det vi dagligt tal kallar gravplats. Vid gravsättning får anhöriga delta. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen men församlingen erbjuder skötsel och plantering mot en avgift. Du kan läsa mer om skötselavtal här. 
I kistgravarna finns det plats för 2-4 kistor och 6-9 urnor och i urngravarna finns det plats för 2-9 urnor beroende på vilken storlek på grav man väljer.

Utsmyckning

På kist- och urngravar får blommor och kransar nedläggas. Gravlyktor och ljushållare får tillfälligt placeras. Marschaller får dock inte användas. De flesta gravplatser har en rabatt med samma bredd som gravstenen och som sträcker sig 50 cm ut från gravstenen och det är här utsmyckning placeras. Saknas förberedd rabatt får utsmyckning ske 40 cm ut från gravstenen.

Gravsten

Församlingen kontrollerar årligen gravstenens status och om den av säkerhetsskäl behöver åtgärdas kontaktas gravrättsinnehavaren som ansvarar för åtgärd. I akuta fall läggs stenen ner för att undvika olyckor.

Storlek och utformning

Tillåtet mått på stående gravsten skiljer sig lite åt beroende på vilken storlek på grav man väljer. Tillåten höjd är max 70 cm, bredd 60-90 cm samt sockel 70-100 cm.
Tillåten längd på en liggande gravsten är max 100 cm och bredd max 60 cm.
På en yta som understiger 2 kvm är tillåten längd max 60 cm och bredd max 60 cm.
Blomsterrabatt får anordnas med samma bredd som sockeln, gravstenens bredd, och max 50 cm ut från sockeln. När det gäller gravplatser utan förberedd yta för rabatt, liggande gravstenar, så gäller samma mått som ovan för bredden men max 40 cm ut från sockeln. Gravvård får ej utan särskilt tillstånd ha mått som överskrider ovan angivna.

 Klicka här för nedladdningsbart dokument om gravstenssäkerhet.

Foto: Mimmi Kilander

Askgravplats

Askgravplatsen är ett gravskick av gemensam karaktär. Den är ett icke-anonymt alternativ till minneslund och ett skötselfritt alternativ till en urngravplats. Askgravplatsen på Fresta kyrkogård består av granithällar kring ett stenarrangemang.

Askgravplats är en gravplats där 2 urnor får rum. Gravrättsinnehavare utses och anhöriga får delta vid gravsättningen.
Här tillåts endast snittblommor i vas och gravljus, annan dekoration flyttas efterhand till en särskild minnesplats helt nära minneslunden. Där kan besökare tillvarata de gravdekorationer man ansvarar för.

Bronsplatta

Varje granithäll har plats för 6 st bronsplattor. På varje platta finns plats för gravering av två namn.

Den avlidnes namn, födelseår och dödsår anges på  en bronsplatta. På plattan finns plats för två namn så att t ex inskription för make/maka eller annan anhörig kan göras på samma platta. En platta sitter uppe i 25 år efter senast gravsatt.

Urnans placering

Askurnan grävs ner framför den gravhäll där plattan med den avlidnes namn är placerat. Urnan skall vara tillverkad av förgängligt material. Runtom hällarna finns grusbädd för blommor och ljus. Smyckning av skrymmande och beständig karaktär, såsom kransar, krukor och gravlyktor får ej förekomma.  

Kostnad

Fresta församling tar ut en avgift för bronsplatta, gravering samt skötsel i 25 år om 7 000 kr som ett engångsbelopp. I samband med en 2:a gravsättning är kostnaden för gravering av ytterligare ett namn 4 000 kr. Gravrätten kan sedan förlängas med 15 år i taget till en kostnad av 3000 kr.

Skötsel

Församlingen  anlägger och vårdar askgravplatsen. All plantering inom askgravplatsen utförs av församlingen. Ingen enskild gravvård eller plantering får förekomma. Församlingen ansvarar för områdets skötsel, tar bort vissna blommor och utbrunna ljus.
Vaktmästare anvisar plats för gravsättning av urna. 

Planer för framtiden

Församlingen planerar att de kommande åren anlägga nya askgravplatser med plats för 6 st personer, familjegrav. Gravsättning sker då utan urna.

Foto: Mimmi Kilander

Minneslund

Minneslund är inte en gravplats i formell mening och ingen gravrättsinnehavare utses. Anhöriga deltar inte vid gravsättningen utan den sker anonymt under värdiga former av personal på kyrkogården vid lämplig årstid.

Hela minneslunden utgör gravplats. Besökande skall uppträda så att minneslunden hålls i helgd. Därför får man inte vara på gravkullen. 

Särskilda gravplatser får inte avskiljas eller markeras. Enskilda gravvårdar och andra minnesmärken får inte anordnas och enskild plantering inte utföras.

Utsmyckning i minneslunden

Endast buketter och lösa blommor av levande växter får användas. Dessa placeras på särskilt anvisad plats. Levande ljus får placeras på anvisad plats  i minneslunden. Gravlyktor och marschaller får inte användas.
Förvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, kransar samt övrigt olämpligt material.

Sitta i stillhet

Tanken är att minneslunden ska vara en plats där man kan sätta ner snittblommor och sitta en stund i stillhet. Samtidigt vet man att ens anhöriga finns begravda i minneslunden men inte exakt var. 

Skötsel

Fresta församling svarar för vård och skötsel av all plantering inom minneslunden.