Foto: Mimmi Kilander

Församlingsinstruktion

med pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Inte för att själva hitta på en tolkning av vad kristen tro är, den är gemensam för hela Svenska kyrkan och finns definierad i vår kyrkoordning, utan för att sättet att vara församling och bedriva verksamhet måste anpassas till den tid och plats man verkar i.

Ramen ges av Stockholm stift genom biskopen men innehållet har förtroendevalda, anställda och ideella i Fresta församling tagit fram. Trots det lite stela begreppet församlingsinstruktion vill det vara ett levande dokument som utgår från hur livet ser ut för oss i Fresta församling.

Utöver församlingsinstruktionen med pastoralt program, arbetar vi med dokumenten värdegrund och organisationsplan. Har du tankar kring innehållet så tveka inte att höra av dig, i första hand till

Omvärldsbeskrivning

vår vision

Vår vision är att församlingen är en miljö där människor kan komma till tro och leva sin tro. Vi vill skapa och vara en kristen gemenskap där alla får möjlighet att växa och fördjupas i sin tro. Vi vill bidra till att Guds rike vinner mark och att skapelsen återupprättas.

omvärldsbeskrivning

Fresta församling har strax under 13 000 invånare varav 59,75 % är medlemmar. Befolkningen är överlag högutbildad med goda inkomster - en majoritet av hushållen bedöms ha hög eller medelhög köpkraft. Nästan hälften av hushållen är hushåll med barn och barn upp till 18 år utgör ca 28 % av befolkningen. Störst är gruppen 30–64 år som utgör 45 % av befolkningen. Gruppen ”unga pensionärer” 65–74 år, är knappt 10 % och de allra äldsta, över 75 år, utgör endast 4,5 %. 
Också villaförorten Fresta är en del av ett alltmer pluralistiskt Sverige, ett Sverige där populism fått fotfäste. Samtidigt har vi i vårt samhälle till mångt och mycket tömt det kristna kulturarvet på sitt ursprungligainnehåll. Vi kan inte längre räkna med ens grundläggande kunskaper om kristen tro.

De tankar och röster vi möter i Fresta stämmer överens med övergripande kartläggningar av samtidens värderingar, trender och problemområden som påverkar samhälle och människors liv och relationer; informationsöverflöd och trycket på personlig identitet som varumärke, längtan efter egen tid, längtan efter familjetid, oro för egen eller anhörigas psykiska ohälsa. Ensamhet och depression i samband med stigande ålder möter vi också hos våra äldsta församlingsbor. Vi noterar den särskilda utsatthet som gäller unga tjejer i vår kommun. Klimatet och frågor kring människovärde är också aktuella.

Samtidigt finns här många friskfaktorer. Vår lantliga villaförort har generellt en välmående befolkning, ohälsotalet är lågt. Vi uppfattar fortsatt en framträdande hembygdskänsla, församlingen har samarbeten och kontakter med föreningsliv, kommun och andra lokala aktörer, ett etablerat skolarbete, många och fina lokaler. De flesta vi möter är positivt inställda och värnar sin kyrka, kyrkogården och verksamheterna. Flera är villiga att bidra med sin tid och sin kompetens. Vi har goda förutsättningar.

Analys

Med visionen i sikte och kunskap om vår omvärld tar vi oss an vårt uppdrag. Fem övergripande mål beskriver vårt sätt att vara kyrka just här:

 • För hela livet
  Vi vill vara en församling som ger rum och mening för människorna hela livet, vi vill gräva där vi står och svara mot de behov vi möter.Dop, vigslar och begravningar är för oss viktiga tillfällen att möta våra församlingsbor i situationer där frågor om vad som är viktigt i livet blir extra relevanta. Här blir en välvårdad kyrkogård och en ambitiös förvaltning viktiga byggstenar i vårt gemensamma arbete. I vår omvärldsanalys kan vi konstatera att vi lever i en tid då individualism leder till ensamhet och informationsöverflöd blir en stressfaktor. I en förhållandevis välmående miljö har vi ändå möjlighet att reflektera över livet och tron och
  ge våra församlingsbor tillfälle till fördjupning i många olika sammanhang.
 • Samverkande
  Vår omvärld kallar oss, kyrkan behövs i civilsamhället.
  Gud samverkar med oss, men inte bara med oss. Genom att underlätta för ideellt engagemang tar vi vara på de gåvor som Gud har gett människor i vår församling. För helhetens bästa samverkar anställda, förtroendevalda och volontärer. Samverkande handlar också om att vi inte ska göra det andra redan gör.
 • Gudstjänsten i centrum
  Det vi gör sker på Guds uppdrag och i syfte att tjäna Gud. Församlingens verksamhet är en uppföljning av gudstjänsten och är själv i grunden gudstjänst. Därför är det viktigt för oss att knyta vardagsverksamheten till gudstjänstlivet.
 • Det kristna kulturarvet – bevara, utveckla och levandegöra
  De spår som kristet liv har lämnat är viktiga för människor i vår bygd. De skapar identitet och en känsla av tillhörighet. Vi vill värna både de synliga spåren i form av byggnader och kyrkogård men också de som speglas i traditioner och bruk. Samtidigt vill vi lyfta fram det kristna liv och den tro som har gett upphov till allt detta och fördjupa och tolka den in i vår tid.
 • För en bättre värld
  Vi vill låta vår tro bli handling så att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. Det gör vi närmast när vi arbetar med vår miljöpåverkan och när vi engagerar oss och församlingen för vårt vänprojekt i Slovakien.

Pastoralt program

Med allt vi gör - i pastoral verksamhet, begravningsverksamhet och förvaltning - vill vi bygga församling. Vi vill ge rum åt människor att dela liv, att få fördjupning och påfyllning för sin tro och mod och lust att vara Guds medarbetare.
Ett mål i vårt församlingsbyggande är att utveckla en konkret strategi för ideellt engagemang så att vi både kan söka volontärer till församlingens verksamheter och skapa enkla vägar in för den som vill bidra med sin tid och sitt kunnande.

Vårt pastorala program för kyrkans grundläggande uppgifter färgas av de övergripande mål som växt fram i arbetet med vår tidigare församlingsinstruktion:

Pastoralt program - gudstjänst

Gudstjänst - för hela livet

Hela livet ska rymmas i våra gudstjänster. Det ska vara meningsfullt att fira gudstjänst oavsett om man är barn, ungdom, vuxen eller äldre, glad eller ledsen. Barnens och ungdomarnas plats i gudstjänsten ska vara självklar. Vårt mål är att hitta en plats för barn i kyrkorummet och att skapa ett koncept för hur tjänstgörande kan skapa delaktighet för barn som går i våra ordinarie högmässor.

Gudstjänst - i samverkan

Genom att knyta basgrupper till våra huvudgudstjänster vill vi skapa ett inflöde från vardagsverksamheten in i gudstjänstlivet och från gudstjänstlivet ut i vardagsverksamheten. Konceptet innebär att körer och andra grupper blir delaktiga i planering och genomförandet av minst en gudstjänst under året. Att utveckla detta koncept till att också bli självklar i grupper som bokcirkel, fredagsträffar för
daglediga eller andra grupper är ett mål som vi vill fortsätta att arbeta med. Vi vill också öka delaktigheten genom att inbjuda till ensemblespel som i ett längre perspektiv kan berika gudstjänstlivet. 

Gudstjänst - i centrum
Allt vi gör är gudstjänst. I de flesta av våra verksamheter och möten firas redan andakt. Vårt mål är att hitta former för att i varje verksamhet få med ett andaktsmoment. 

Gudstjänst - och det kristna kulturarvet

Att fira gudstjänst varje söndag i vår gamla kyrka som är byggt för just detta ändamål är ett kulturarv i sig. Vårt gudstjänstliv ska vara grundat i arvet från tidigare generationer och också den som kommer sällan eller från en annan församling ska känna igen sig. Birgittavandringen är ett sätt att låta en gestalt ur
kyrkohistorien bli synlig med sina texter och tankar. Vårt mål är att genom regelbundna vandringar aktualisera och utforska hennes arv samt att utveckla Birgittafirandet runt Birgittadagen till en hel Birgittavecka. När vi pilgrimsvandrar firar vi gudstjänst och går i tidigare pilgrimers fotspår. Vårt mål är att skapa en
regelbunden rytm av vandringar med fördjupning och bön, som en egen gudstjänstform.

Gudstjänst - för en bättre värld

I våra gudstjänster vill vi ge gestalt åt en bättre värld. Vi vill fira gudstjänst för och med alla. Genom förbön och kollekter och i vårt sätt att förkunna vill vi öva oss i medvetenhet om att kristenheten har något att bidra med för en bättre värld. Vårt mål är att ge vårt internationella engagemang större synlighet i gudstjänstsammanhang och att be för och med våra vänner i Slovakien. Vi vill också inom en fyraårsperiod hitta minst en söndag under kyrkoåret som får färgas av ekoteologi och på så sätt skapar en länk mellan vårt miljöengagemang och vårt gudstjänstliv.  

Pastoralt program - undervisning

Undervisning - för hela livet

Den som vill växa i sin kunskap och sin tro ska hitta möjlighet till fördjupning. När det gäller barn och unga finns detta på plats. För vuxna sker undervisning/fördjupning i mångt och mycket som en aspekt i verksamheten, där behöver vi utveckla och medvetandegöra vad som saknas och vad som finns på plats. Utmaningen ligger i det faktum att vi inte längre kan ta kristen grundkunskap för givet samtidigt som det också i vår församling finns människor som kan mycket men vill fördjupas i tro och teologi. Vi vill fortsätta att utveckla det vuxenpedagogiska arbetet som har fått extra resurser i form av del av en pedagogtjänst. PREP – kurser för par samt ett projekt som riktar sig till företagare är i uppstartsfasen. På fyra års sikt vill vi sammanfoga det vi gör till ett genomarbetat vuxenpedagogiskt koncept.

Undervisning - i samverkan

Vi fortsätter vår samverkan med förskolor samt låg och mellanstadieskolor som kommer på vandringar och visningar i anslutning till kristna högtider. Ett mål är för oss att erbjuda någon form av pilgrimsvandring inom ramen för skolkyrkan.

Undervisning - med gudstjänsten i centrum

Fördjupning är ett viktigt ord i vår församling. Vårt mål är att fortsatt ha hög kvalitet på förkunnelsen, i andakter och gudstjänst. Där försöker vi sätta ord på livet och tron och ger också varandra formuleringshjälp för vårt andliga liv.

Undervisning - i det kristna kulturarvet

En uppgift framöver är att om och om igen fylla traditioner med liv. När själva traditionen är kvar men dess mening har kommit bort har vi uppdraget att berätta de gamla berättelserna för att t ex förklara varför vi har julstjärnor i våra fönster och vad berättelsen om de tre vise männen kan betyda.

Undervisning - för en bättre värld

I vår grupp ”För en bättre värld” sammanför vi alla aspekter av detta engagemang, både det internationella perspektivet men också vårt arbete för miljödiplomering. Målsättningen är att denna grupp samlar på sig kompetens på området och också blir delaktig i att kommunicera ut vilket arbete som görs och vad som är viktigt med det. Framöver vill vi stärka gruppens röst in i gudstjänst (förbön) och församlingsblad.

Pastoralt program - diakoni

Diakoni - för hela livet

Vårt diakonala arbete handlar i mångt och mycket om att upptäcka människors behov när vi möter dem på alla de olika sätt som vi är församling på; på öppna förskolan, i barn- och ungdomsgrupper, i äldreverksamheten, i samband med kyrkliga handlingar osv. Vi vill skapa miljöer där utsattheten och sårbarheten får finnas med och öva oss i lyhördhet så att vi upptäcker behoven. Dessutom vill vi utveckla konceptet med helande dagar, retreater och andra verksamheter som hjälper människor att komma till ro med sig själva och Gud. De grupper som vi framöver behöver vara särskilt uppmärksamma på är ensamma äldre och unga tjejer.

Diakoni - i samverkan

Ett diakonalt fokusområde är vår samverkan med kommunen kring arbetsträning och praktik för människor som behöver ett gott sammanhang. Målet är att vi kontinuerligt tar emot en person som arbetar på kyrkogården och en som arbetar inne under handledning av värdinna eller annan. Vi vill samla på oss kompetens
och erfarenhet på detta område och tänka vidare kring hur detta skulle kunna utvecklas. Läketrädgård vid prästgården och socialt företagande är stickord att fundera vidare på.

Diakoni - med gudstjänsten i centrum

Församlingens diakoni kommer till uttryck i gudstjänsten genom att vi möjliggör deltagande och medverkan av så många som möjligt i våra gudstjänster. Dit hör tillgängligheten för människor med olika förutsättningar men också frågan om vilka som kommer till tals i gudstjänsten. I förbönen som oftast formuleras av kyrkvärden benämns människors utsatthet och blir därmed synliggjord. Målet är att fortsätta arbeta tillsammans i kyrkvärdsgruppen för att skapa en tydligare koppling i förbönen kring det som är aktuellt och angeläget just nu just här.

Diakoni - och det kristna kulturarvet

Kring allhelgonahelgen har vi hög diakonal beredskap och möter många människor. När det gäller öppet julfirande för alla som vill ha en samvaro utöver den egna familjen har församlingen hittills bidragit till ett firande i Lions regi i centrala Väsby. Ett mål är att skapa ett eget öppet julfirande i vår församling.

Diakoni - för en bättre värld

Vår församling har etablerat kontakt med ett center i Slovakien där romer och andra utsatta får möjlighet att rehabilitera sig till ett liv utan droger och med bostad och arbete. Projektet är framgångsrikt och vi har varit där i olika konstellationer. Vi väljer att framöver lägga vårt fokus i det internationella arbetet på detta projekt. När det gäller jul- och fastinsamlingen siktar vi på en konsertkollekt per insamling.

Pastoralt program - mission

Mission - för hela livet

Från början handlade kyrkans mission om att berätta om Jesus, vad han sa och gjorde, vem han var, vad som hände honom. Vi kan inte längre ta för givet att berättelserna berättas av någon annan än av oss. Därför blir det en viktig uppgift att låta bibelns berättelser finnas med när vi möter människor i alla åldrar. Vårt mål är att välja en biblisk berättelse för varje termin som får ett extra fokus i våra verksamheter.

Mission - i samverkan

Vi är efterfrågade och det är mission när vi bidrar med det som är vårt i samverkan med skolan, äldrevården, föreningar och kommunen. Vårt mål är att fördjupa det samarbetet så att det blir synligt att vårt engagemang växer ur vår tro. Vi vill också utveckla vårt samarbete med projektet i Slovakien mot att bli mission åt båda håll. Vi har mycket att lära av människorna där och deras sätt att leva sin tro: vi
vill bli vänner som lär av varandra och ber tillsammans.

Mission - med gudstjänsten i centrum

Att enträget fira gudstjänst i denna värld och att berätta om det är viktigt. På det sättet genomsyrar kyrkan detta samhälle och samlar människor över hela landet. Detta i sig är ett tecken för evangeliets bärkraft och behöver synliggöras. I nuläget inbjuder vi människor personligen till specifika gudstjänster, anhöriga till minnesgudstjänst, brudpar till lysning, 3åringar till bönboksutdelning etc. Vi vill framöver utveckla detta till att omfatta fler grupper och fler gudstjänster för att ge människor ett skäl till att komma och upptäcka gudstjänsten för sig själv.

Mission - och det kristna kulturarvet

Vi vill på alla plan sprida kunskap om bibelns berättelser, kyrkans högtider, kyrkobyggnadens utseende på ett sådant sätt att budskapet och berättelsen bakom kulturarvet kan få betydelse i människors liv. Musiken erbjuder särskilt goda möjligheter till det. Vår församling har 5 körer och en målsättning att starta en
sjätte (ungdomskör). Musiken är ett viktigt inslag i församlingslivet och kan bära budskapet vidare än orden når.

Mission - för en bättre värld

Kyrkans uppdrag är att förändra världen mot att spegla Guds vilja och kärlek och att återupprätta skapelsen. Därför siktar vi på att nå nästa steg i miljödiplomeringen.