Meny

Begravningsavgift

Kammarkollegiet har fastställt avgiften för 2019 till 25,3 öre per beskattningsbar hundralapp

 


Riksdagens beslut innebär en höjning av avgiften i Fresta

 Begravningsverksamheten i Fresta informerar

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen innebär att alla betalar samma begravningsavgiftssats i de fall då det är en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten. (Undantagen är Stockholm och Tranås där kommunen är huvudmän.)

Oavsett medlemsskap och religionstillhörighet
Den som är folkbokförd i Sverige och har (till kommunal inkomstskatt) beskattningsbar inkomst ska betala begravningsavgift (begravningsskatt). Har en person som är folkbokförd i Sverige ingen kommunalt beskattningsbar inkomst betalar personen noll kronor i begravningsavgift. Avgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett kyrko- eller religionstillhörighet.

Hur stor blir den enhetliga begravningsavgiften?
I Fresta församling har avgiften (t o m 2016) varit 12 öre per intjänad hundralapp. Nivån på den nya avgiften beslutas av Kammarkollegiet och är fastställd till 25,3 öre per hundralapp. Avgiften syns på skattsedeln. Det är en utjämnande åtgärd och avgiften fördelas efter behov över landet. Den höjda avgiften/skatten stannar således inte i Fresta.

Många blandar ihop avgifterna
Att många blandar samman begravningsskatten med medlemsavgiften till Svenska kyrkan är inte särskilt konstigt eftersom kyrkan på statens uppdrag är huvudman för begravningsplatserna, alltså ser till att anlägga och sköta det som i dagligt tal kallas kyrkogårdar.

Begravningsavgiften har dock inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

Vad går begravningsavgiften till?
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. I huvudsak ingår följande i begravningsavgiften:

• gravplats under 25 år

• gravsättning

• vissa transporter

• kremering

• lokal för förvaring och visning

• lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda begravningsplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För att kunna utföra detta krävs till exempel personal, maskiner, redskap, administration och ett förtroendevalt organ med förvaltningsansvar, i Fresta församling är det kyrkorådet. Därför betalar vi en begravningsavgift.

Begravningsavgiften täcker inte kostnader för kremering eller gravsättning utanför Sveriges gränser.

Begravningsavgiften får inte användas till något annat. Församlingen kan alltså inte använda delar av avgiften till församlingsverksamhet. Därför särredovisas intäkter och kostnader för begravningsverksamheten.

Har du frågor om hur begravningsavgiften används kan du kontakta församlingen.

Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift. På skattebeskedet syns det hur mycket var och en betalar i begravningsavgift. Procentsatsen har hittills varierat över landet. Från och med januari 2017 blir den gemensam för de kyrkliga huvudmännen.

Kontrollfunktioner
Hur kontrollerar samhället att avgiften används på rätt sätt?
Länsstyrelserna har tillsynsansvar och utser ett begravningsombud.
Ett begravningsombud har i uppdrag att, för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan, granska hur församlingen eller pastoratet tar till vara deras intressen.

Om man flyttar utomlands
Det är inte ovanligt att personer som varit folkbokförda i Sverige i många år väljer att flytta utomlands till exempel efter pensioneringen. Många av dem önskar begravas i hemlandet, även om de avlider utomlands. Det är viktigt att de känner till att de (dödsboet eller anhöriga) då behöver stå för de kostnader som uppkommer.

Rätten till gravsättning utan kostnad hör samman med var man är folkbokförd när man avlider.

Källa:

Begravningslagen
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Kyrkokansliet i Uppsala
Kammarkollegiet
Fresta församling