En person med sänkt huvud vid en kista. En präst står stödjande intill. Rosa blommor på kistan.
Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

Det är ett grundläggande mänskligt behov att få ta farväl vid en närståendes död. Nedan kan du se en kort film om begravning.

Begravning i coronatid

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Fresta församling hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.


Regler i kyrkans lokaler

Församlingen följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i våra lokaler, precis som i övriga samhället. Regeringen har fattat beslut om ett undantag från 8 personers-gränsen. Undantaget innebär att det vid begravningsgudstjänster får samlas upp till 20 personer. Detta är exklusive kyrkans personal, men inklusive solister eller andra medverkande. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi från att delta i begravningen om du tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom.

 
Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

 
Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen. I tider av coronavirus kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsförrättaren.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och regeringen har bestämt att ett begränsat antal personer får delta i sådana. Det är med andra ord lämpligt att samla så få som möjligt till begravningsgudstjänsten. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla två meters avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha symptom på sjukdom. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag. Storleken på kyrkan eller kapellet är alltså avgörande för hur många personer som du kan bjuda till begravningsgudstjänsten. 

Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsten utomhus så behöver platsen tillåta att alla deltagare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med begravningsförrättaren.

 

BJUD IN GÄSTER TILL EN LIVESÄND ELLER FILMAD BEGRAVNING

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

HA EN LITEN BEGRAVNING

En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

BEGRAVNING EFTER KREMERING

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

 
Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för annan begravningsceremoni, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. I Fresta församlings lokaler gäller därför dessa riktlinjer och regler vid alla typer av samlingar, även sådana av privat karaktär.

 
Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner. Men för att förhindra smittspridning hyr vi tills vidare inte ut församlingens lokaler.

Begravningsplatser för avlidna med olika religiösa tillhörigheter

Svenska kyrkan har ett samhällsuppdrag att ombesörja begravningar för alla, oavsett religiös tillhörighet. Uppdraget regleras i svensk lag. 

Svenska kyrkan har respekt för andra trossamfunds traditioner och för enskilda människors önskemål. Vi kommer att göra allt vi kan för att närstående som önskar en skyndsam gravsättning av den avlidna, ska få detta önskemål tillgodosett. Gravsättningen kommer att ske allra senast inom en månad efter dödsfallet.

Svenska kyrkan tillhandahåller särskilda gravplatser, enligt den tradition som den avlidna tillhörde och i samråd med det aktuella trossamfundet.

Svenska kyrkan har inte en skyldighet att tillhandahålla lokaler och utrusning för religiösa ritualer, före begravningen, som exempelvis tvagning. Sådana ritualer utförs av det trossamfund som den avlidna tillhörde.

 

HUVUDMAN FÖR BEGRAVNING

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Huvudmän för begravningsverksamheten har enligt lag följande skyldigheter:

  • Anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
  • Tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
  • Ta emot stoft för förvaring och visning, att ombesörja kremering och gravsättning, samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
  • Hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten  samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
  • Ha viss tillsyn över dessa gravplatser.

Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten.

 

Ett ögonblick i sänder

Det är inte bråttom. Att någon som står en nära dör är en omtumlande händelse. Men det finns tid att landa. Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista. Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen.

Begravningsgudstjänsten

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten är en särskild gudstjänst då det finns möjlighet att göra det. I psalmsång, musik, bibelord och bön får de som samlats dela minnen och stödja varandra i sorgen. Seder och symboler kan vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. Det finns en fastställd ordning för begravningsgudstjänsten men anhöriga får i samtal med präst och musiker utforma en personlig karaktär på såväl musik som minnestal över den döde.

Någon att tala med

Inför döden är det naturligt att känna osäkerhet och bli rädd. Ofta reagerar vi med både kropp och själ när vi drabbas av sorg. Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Många motstridiga känslor kan väckas som uppgivenhet, förtvivlan och ilska. Ibland kan man känna lättnad om döden kommer som en befrielse efter en tids sjukdom.

Sorgen kan kännas allt för tung att bära på egen hand. Församligens präster är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Hör gärna av dig till församlingen om du behöver någon att tala med.

Herre vår Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och
rör oss och är till.
Bevara oss i liv och död
i din kärlek,
och låt oss av nåd
få gå in i ditt eviga rike.
Genom din Son Jesus kristus, vår Herre.
Amen.
 
(Ur ordningen för begravningsgudstjänst)