Vad är Inclusive Church?

I utbildningen ”Finns det rum för mig?” utgår vi från begreppet ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England.

Det handlar om att ständigt ställa sig frågorna: Finns det rum för mig? Vem får vara med? Om kyrkan är VI, vilka ryms i detta VI? ”Inclusive Church” är inte en metod, inte en ”quick fix” eller ett nytt projekt att driva. Det är snarare ett förhållningssätt för fördjupad församlingssyn och människosyn, för att Evangeliet ska bli levande för fler. Fokus är en kyrka med och för alla. Vi vill forma inkluderande församlingar där människor får bidra oavsett ekonomiska förutsättningar, genus, sexuell läggning, etnicitet, psykisk hälsa eller funktionsvariationer. ”Inclusive church” genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt och samverkan med andra trossamfund och aktörer i samhället.