Utbildningen "Finns det rum för mig?" 2022-2023

Under 2023 har processutbildningen fortsatt med input, samtal och reflektion kring inkludering och mångfald för anställda, förtroendevalda och ideella i Svenska kyrkan. Här hittar du dokumentation, upplägg, schema, teman, fördjupningstillfällen, föreläsare, litteratur med mer.

”Finns det rum för mig?” är en utbildning i inkluderande förhållningssätt 
– för fördjupad församlings- och människosyn i Svenska kyrkan.

I samarbete med Stockholms stift ger FBHO utbildningen som syftar till att stärka inkluderande förhållningssätt i Svenska kyrkans församlingar, utifrån en teologisk grundsyn. Det blir samtal och föreläsningar med bland andra Kent Wisti, Alex Clare Young, Hanna Wallensten. Utbildningen löper över ett år och erbjuds kostnadsfritt för anställda, ideella och förtroendevalda i Svenska kyrkan. Stockholms stift är uppdragsgivare och utbildningsansvariga är nätverket ”Framtiden bor hos oss” i samarbete med Sensus. 

Om ”Inclusive church”

Inspiration till processutbildningen kommer från ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England. Det handlar om att ständigt ställa oss frågorna: Finns det rum för mig? Vem får vara med? Om kyrkan är vi, vilka ryms i detta vi?

Att inspireras av ”Inclusive Church” är inte en metod, inte en ”quick fix” eller ett nytt projekt att driva. Det är snarare ett inkluderande förhållningssätt för fördjupad församlings- och människosyn - för att evangeliet ska bli levande för fler. 

Tillsammans med spännande föreläsare från Sverige och England, med stor erfarenhet av frågor om inkludering, mångfald, rättigheter och antidiskriminering, får vi fördjupa oss i hur ”Inclusive Church” kan bli en naturlig del av församlingslivet. 

Utbildningens upplägg

Varje utbildningstillfälle utgår från ett tema och innefattar föreläsning och gruppsamtal. Vissa av föreläsningarna är på engelska men inför dessa tillfällen finns en översatt text att ta del av i förväg. Exempel på teman är etnicitet, funktionsnedsättning, fattigdom, psykisk hälsa, HBTQI, sexualitet, genus och klimaträttvisa. Hela utbildningen har ett genomsyrande barnrättsperspektiv. Ruth Wilde, Gunilla Lindén, Kent Wisti, Susanne Dahl, Alex Clare Young, Anthony Reddie, Hanna Wallensten, Frida Ohlson Sandahl med flera föreläsare medverkar.

Det är bra att minst två medarbetare (gärna fler!) från varje församling/pastorat går utbildningen tillsammans. Upplägget innebär nämligen gemensamt arbete och processande på ”hemmaplan”. 

Utbildningen är nätbaserad

Alla kurstillfällen utom det sista sker på digitalt Zoom. 

Datum för utbildningen

(7 juni 2022      9-10.30             Digitalt            Introduktion till utbildningen)
15 sept 2022   9-12                  Digitalt            Tema - se längre ner
13 okt 2022     9-12                  Digitalt            Tema - se längre ner               
17 nov 2022    9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
15 dec 2022    9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
19 jan 2023     9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
9 feb 2023       9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
16 mars 2023  9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
20 april 2023   9-12                  Digitalt             Tema - se längre ner 
11 maj 2023    Heldag              Fysisk träff,        Vi knyter ihop säcken                                                                             troligtvis i Sthlm                                 

Litteratur som vi läser på utbildningen

Kopplat till varje tema finns en bok ur ”The Inclusive Church Book Series”. Litteraturen är på engelska. Det går att hänga med i utbildningen även för den som tycker att det är svårt att läsa på engelska och alternativa boktips på svenska kommer att finnas. Böckerna finns både som e-bok och som fysiska böcker. 

Se litteraturlistan och beställ böcker här

Utbildningen är kostnadsfri

Deltagaren bekostar litteratur på egen hand. Eventuellt tillkommer kostnad för resa, mat och lokal gällande avslutande utbildningsdag som sker i Stockholm under våren. I övrigt är utbildningen kostnadsfri.

Tidsåtgång

Utbildningstillfällen sker en gång i månaden mellan kl 9-12. Ni behöver också avsätta tid i arbetslaget för samtal och tid för att läsa litteraturen.

Stockholm stift och FBHO samarbetar med studieförbundet Sensus som delar vår strävan att skapa mötesplatser för lärande och utveckling. Genom vårt samarbete kan vi utveckla och möjliggöra sådana mötesplatser.

Kommande fördjupningstillfälle: 
Journalisterna Mina Dennert och Bilan Osman medverkar och föreläser om omedveten rasism, omedvetna fördomar, normförskjutningar och polarisering. Tillsammans delar vi reflektionen över kyrkans roll i samtid och spänningar. 
Detaljerat program kommer.   

Datum: 11 maj
Tid: 9-16
Plats: Flemingsbergs församling, Stockholm
Målgrupp: kursdeltagare i pågående samt tidigare Finns det rum för mig-utbildningar. Även FBHO-församlingars medarbetar som inte gått eller går kursen är välkomna. 

Dokumentation från utbildningstillfällen

Introduktionstillfälle 7 juni 2022 kl 9-10.30

Det finns en inspelad film från introduktionstillfället. Hör av dig till erik.dufva@svenskakyrkan.se om du vill få en länk till filmen. Informationen från Introduktionstillfället finns också att läsa här.

Introduktion om Inclusive Church 15 sept 2022 

Föreläsare: Ruth Wilde. Vid det första utbildningstillfället får vi en översikt och introduktion till ”Inclusive Church”. Föreläsare är Ruth Wilde som är koordinator i nätverket Inclusive Church i England. Ruth tillhör Kväkarna – Vännernas samfund - i Birmingham. Hon är biträdande handledare vid ”Woodbrooke Quaker Study Center” i Birmingham och har studerat franska, musik och senast kristen teologi på forskarnivå.
Föreläsningen sker på engelska. Här kan du läsa hela föredraget med Ruth Wilde som text

Ruth Wilde - Talk to Swedish Church 2022

Ruth Wilde - översättning 2022

Inför nästa träff

Funktion 13 okt 2022

Föreläsare: Gunilla Lindén
Litteratur: Disability av John Hull

Vid detta utbildningstillfälle får vi dels en inblick i hur funktionsvariation kan vara både ett hinder och en möjlighet i församlingen, dels får vi inspireras av det arbete Högalids församling i Stockholm gjort kring Inclusive Church. Föreläsare är Gunilla Linden, kyrkoherde i Högalid och med lång erfarenhet av att inkludera människor med funktionsvariation i församlingslivet. Gunilla har bl.a. många år varit ansvarig präst för det integrerade konfirmandlägret ”Gålölägret”. Högalids församling beskriver sig själva så här: Vi vill vara en kyrka med och för alla. Vi vill vara en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.

Här hittar du powerpointen från undervisningstillfället om Funktion med hemuppgifter osv

Genus 17 nov 2022

Föreläsare: Frida Ohlsson Sandahl och Alex Clare Young 
Litteratur: ”Gender” av Rosemary Lain Priestley.
Vid detta utbildningstillfälle fördjupar vi oss i kyrkan och Genus. Frida Ohlsson Sandahl är författare, teolog och sociolog med lång erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör jämställdhet, HBTQI och normkritik. Frida blev också Årets förnyare i Svenska kyrkan 2019 för podden ”Behåll hatten på”. Alex Clare Young är präst i United Reform Church i England, teolog och författare. Han definierar sig själv som queer och deltar i många forum kring rättigheter för HBTQ-personer. Alex föreläsning är på engelska. 

Här hittar du Powerpointen från undervisningstillfället om Genus.

Psykisk hälsa

Föreläsare: Carin Åblad Lundström
Litteratur: ”Mental Health” av Jean Vanier och John Swinton.
Vid detta utbildningstillfälle fördjupar vi oss i psykisk ohälsa och hur de av oss med psykisk ohälsa kan ta plats och bidra i församlingen. Vi tittar också på hur minoritetsstress kan leda till psykisk ohälsa.
Här hittar du powerpointen från undervisningstillfället om psykisk hälsa. 

Sexualitet

Föreläsare: Kent Wisti och Susanne Dahl
Litteratur: ”Sexuality” av Susannah Cornwall
Vid detta utbildningstillfälle tar vi oss an frågan om kyrka och sexualitet. Vems normer om sexualitet sätter gränser för vem som får vara med?  
Här hittar du powerpointen från undervisningstillfället om sexualitet. 

Socioekonomisk status

Föreläsare. Elinn Leo Sandberg
Litteratur: “Poverty” av Susan Durbe
Vid detta utbildningstillfälle tar vi oss an frågan om fattigdom och kyrkans fattigdomsarbete. Föreläsare är Elinn Leo Sandberg som är diakon i Svenska kyrkan och doktorand vid Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet av arbeta med fattigdomsfrågor, strukturellt på nationell nivå och lokalt genom enskilt stöd till utsatta grupper. Elinn var t.ex. en av initiativtagarna till uppropet mot överskuldsättning 2015 som bidrog till flera lagförändringar. Föreläsningen belyser fattigdom utifrån en nutida, historisk, teologisk och forskningsmässig ansats. Elinn Leo Sandbergs avhandling undersöker matfattigdom i Sverige och människors erfarenheter av att ta del av stöd från trosbaserade organisationer. Exkludering och skam är vanligt förekommande för människor med begränsad ekonomi. Vi kommer bl.a. titta närmare på ”gåvans börda” och risk för utmatning för mottagaren. 
Powerpoint från föreläsningstillfället finns här. 

Etnicitet

Föreläsare: Hanna Wallensteen och Anthony Reddie 
Litteratur: ”Ethnicity” av Michael Jagessar
Vid detta utbildningstillfälle fördjupar vi oss i frågan om etnicitet och kyrka. Föreläsare är Hanna Wallensteen och Anthony Reddie. Hanna är psykolog och hon föreläser ofta om minoritetsstress, normer, rasism, adoption. Fokus på Hannas föreläsning blir normer kopplat till etnicitet, etnisk härkomst och hudfärg samt skillnaden mellan avsikt och effekt – att omedvetna/oreflekterade uttalande som inte är elakt menade landar negativt i mottagaren. Hanna kommer också berätta hur minoritetsstress yttrar sig för de drabbade.  
Anthony är författare, teolog och professor verksam vid University of South Africa. Anthony tillhör Metodistkyrkan och är en väl etablerad och engagerad forskare inom ”Black Liberation Theology”. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt forskning och undervisning i Storbritannien och runt om i världen. 
Obs! Anthonys föreläsning är på engelska. 

Klimaträttvisa

Föreläsare: Petra Karlsson

Vi detta tillfälle kommer vi att borra oss ner i hur vi kan tänka i termer av exkludering/inkludering i relation till klimaträttvisa.

Studieresa - Inclusive Church - dokumentation

Arbetsgruppen för "Finns det rum för mig" fick uppdraget av FBHO att fördjupa sig i Inclusive Church i England i september 2022. Här finner du en del av dokumentationen.

Vad är Inclusive Church?

I utbildningen ”Finns det rum för mig?” utgår vi från begreppet ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England.

Grundupplägg för utbildningstillfällena

Beroende på tema, antal föreläsare och föreläsningarnas längd kommer olika utbildningstillfällen att se lite olika ut. Detta är ett ”grundupplägg” som vi arbetar utifrån, det kommer att variera för de olika utbildningstillfällena. 

 • 08:45  Mötet öppnar för incheckning
 • 09:00  Välkomna och presentation av dagens tema, upplägg samt kort återkoppling från förra utbildningstillfället. 
 • 09:15  Gruppsamtal. Vi samtalar om förra tillfällets tema och hemuppgifter. Vad har vi lärt, sett och gjort? 
 • 09:45  Paus                 
 • 10:00  Föreläsning
 • 11:00  Paus och egen reflektion
 • 11:15  Samtal i grupper utifrån föreläsningen och litteraturen (förberedda frågor skickas ut i grupperna)
 • 11:45  Hemuppgift delas ut och presenteras.          
 • 12:00  Slut 

Varje utbildningstillfälle bygger på en bok, en föreläsning och ett aktivt deltagande från alla utbildningsdeltagare. Vid slutet av varje utbildningstillfälle får alla deltagare en hemuppgift att arbeta med till nästa tillfälle. Det kan exempelvis vara att diskutera någon fråga i arbetslaget eller att på egen hand reflektera kring en viss fråga eller en  verksamhet. Hemuppgiften är kopplad till det tema som utbildningstillfället vi just haft har handlat om. Vi inleder nästkommande utbildningstillfälle med att diskutera hemuppgiften i smågrupper. Inför varje utbildningstillfälle ska vi också läsa den bok ur ”The inclusive book series” som är temat för träffen. Det gör att två teman hålls levande mellan varje utbildningstillfälle.

Teknisk plattform och support

 • Processutbildningen är huvudsakligen digital och vi använder zoom.
 • Logga gärna in på utbildningen i god tid så att du vet att allt fungerar. 
 • Det är viktigt att alla kommer i tid när vi är så många.
 • Kom ihåg att sätta din mikrofon på MUTE.

Tekniska frågor, kontakta sara.bjork@sensus.se 08-530 222 68

frågor och funderingar?

För frågor om processutbildningen, innehåll och upplägg: