Forskning

Stockholms biskop Andreas Holmberg och antropologen Kristina Helgesson Kjellin har båda forskat på nätverket Framtiden bor hos oss. Läs mer om deras olika forskningsprojekt här.

Kyrka i nytt landskap - Andreas Holmberg

Biskopen i Stockholms stift Andreas Holmberg doktorerade kort innan han tillträdde som biskop med avhandlingen Kyrka i nytt landskap. Här undersöker han nätverket framtiden bor hos oss och dyker särskilt ner i två församlingar i nätverket - Bergsjöns församling i Göteborg och Vårby gårds församling i Stockholm. 

Så här presenteras Kyrka i nytt landskap på Ad libris:

”Andreas Holmbergs avhandling är ett angeläget och konstruktivt bidrag till en helt nödvändig reflektion och teologisk bearbetning av vad som är Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny tid. Svenska kyrkan är kyrka i nytt landskap. Ett fritt trossamfund i ett Sverige som på allvar blivit mångkulturellt och mångreligiöst, och där kyrkotillhörigheten på en generation sjunkit från nio av tio invånare till under sex av tio.

Runt om i kyrkor och församlingshem pågår ett omfattande och mångfacetterat arbete. Detta församlingsliv är alltför ofta en underskattad eller helt bortglömd källa till teologi. Därför är bokens utgångspunkt att ta vara på och lyssna till den teologi som konkret tar form, skapas och levs fram mitt i svenskkyrkligt församlingsliv - den levda teologin.

Fokus för studien är levd ecklesiologi, det vill säga de teologiska föreställningar av vad kyrkan är och bör vara, som på många sätt gestaltas i de församlingar som studerats. Genom fältstudier och analys av ett omfattande empiriskt material identifieras och diskuteras ett antal centrala aspekter av ecklesiologi som svenskkyrklig teologi hittills inte uppmärksammat tillräckligt.” 

Beställ Andreas Holmbergs Kyrka i nytt landskap här

En bra plats att vara på - Kristina Helgesson Kjellin

Antropologen Kristina Helgesson Kjellin presenterar sin forskning om mångfald och identitetsskapande i boken "En bra plats att vara på".

Läs mer om "En bra plats att vara på" på bokförlaget Artos hemsida.