Dela tro Dela liv-satsningen

Nätverkets Dela tro dela liv-projekt pågick under 2015 och 2016. Vi genomförde en konferens och seminarier med reflektionen kring evangelisk-luthersk teologi i ny kontext i centrum.

Om satsningen

Under 2015 och 2016 genomför nätverket en stor satsning inom det nationella Dela tro dela liv-projektet där bland annat en konferens och flera seminarier kommer att lyfta evanglisk luthersk teologi i ny kontext.

Genom en satsning på teologisk reflektion, vill vi genom en levande process med hjälp av metodhandledning, en större konferens, samt möjlighet till lokala uppföljningsdagar, fortsätta att lyfta och utveckla en teologisk mobilisering kring de utmaningar - och framförallt möjligheter – Svenska kyrkan har i dagens samhälle.

Luthersk teologisk reflektion sker kontinuerligt genom att i dialog med det sammanhang vi står i, tolka nuet. Det vi gör, förkunnar vår teologi.

Som kyrka är vår uppgift att förmedla ”Hopp” – Evangeliet. Hur gör vi det?

Mål. Vi vill genom delsatsningen uppnå att medarbetare, volontärer och förtroendevalda inom Sv kyrkan, dels inom nätverkets församlingar, dels inom den övriga kyrkan, blir rustade att gestalta kyrkan som Kristi Kropp i den kontext kyrkan befinner sig i. Vi vill mobilisera teologiskt.

Syfte: Fördjupad kunskap om tid, samhälle och teologi gör oss bättre rustade för det arbetet. Denna fördjupning blir särskilt viktigt i det organisatoriska förändringsarbete som för närvarande pågår inom kyrkan, samt i arbetet med nya församlingsinstruktioner.
- Ett önskat effektmål kan vara att deltagarna upplever sig ha fått hjälp och inspiration i det arbetet.
- Även att deltagarna känner inspiration och också mod att vara en modern lutersk kyrka.

DEl 1 samtalsprocess

Inom satsingen har en enkel samtalsprocess med frågor för reflektion i grupp tagits fram. Frågor uppmanar till gemensam reflektion kring omvärld och kyrkans uppdrag som modern luthersk kyrka. 
- Handledning (samtalsansvarig, Word)
- Frågeformulär (Word)

- Handledning (samtalsansvarig, Pdf)
- Frågeformulär (Pdf)

del 3 stiftsseminarier

Inom vår Dela tro Dela liv-satsning, arrangerar under våren 2016 nätverkets fem stift inspirationsdagar och seminarier för fortsatt reflektion kring luthersk teologi i ny kontext.

Stockholm 9 mars: "Evangelisk luthersk teologi i ny kontext" -  
Vad innebär det att vara en evangelisk luthersk kyrka idag? Stockholms stifts församlingar verkar i en mångreligiös och mångkristen kontext. Vad består det evangeliskt lutherska av, finns det något specifikt lutherskt?
- Minnesnoter samtal och reflektioner
- Föreläsning Jonas Bromander
- Föreläsning Niclas Blåder

Lund 30 mars: "När framtiden kommer till oss" - inspirationsdag på stiftsgården Åkersberg. Medverkar gör bland annat Jonas Bromander, religionssociolog och Bo Sandahl, kyrkoherde i Burlöv. 
Dokumentation:
Föreläsning: Framtiden bor hos oss /Jonas Bromander
Föreläsning: Teologi för en ny verklighet/Bo Sandahl
Gruppsamtal "Så gör vi"/Lunds stift

Göteborg 15 mars (Varberg) och 23 april (Gbg):"Framtiden kommer oss till mötes"  Två dagar kring församlingars och medarbetares erfarenheter av mötet med människor som flytt.)
Läs mer.

Linköping 18 april: "Teologi för det nya Sverige". En dag med föreläsningar och samtal kring att vara kyrka i ett nytt mångkulturellt och mångreligiöst Sverige. Hur kan kyrkans roll se ut och vilka teologier uppstår i det vardagliga arbetet? Läs mer

Strängnäs: 3 september (i samband med stiftsfesten)