Om FBHO

Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av församlingar/pastorat i mångkulturella och mångreligiösa områden i Malmö, Skövde, Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje, Gävle, Örebro, Uddevalla, Uppsala och Stockholm.

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. "Framtiden bor hos oss" är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. I en mening menar vi att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

Vi vill reflektera  kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och mångkulturell kontext.

Bakgrund: Nätverket bildades 2000 i samband med storstadsutedningens betänkande. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och mångkulturella kontext stod i fokus.  

"Framtiden bor hos oss" – inte långt där framme. Den finns redan. Det vet vi.
Och Gud möter oss framifrån. Amen" . .Så avslutade Stockholms biskop Eva Brunne som år 2000 var en av de kyrkoherdar som samlades kring initiativet, i det tal som avsltuade det årets medarbetarkonferens. 

Konferensens namn var "Så gör vi  - Vänd mot Guds framtid – kyrka i ord och handling". Läs gärna hennes tal här. 

Nätverkets mål

Nätverket har som mål att pröva metoder, ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper och dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Inom nätverket arrangeras konferenser och utbildningar. Nätverket driver också opinionsfrågor, utvecklar metoder och delar erfarenheter i föreläsningar, seminarier på mässor och utbildningsdagar.

Organisation

Rådslag 2 ggr/år 

Representanter i FBHO:s Rådslag är kyrkoherdar/församlingsherdar i medlemsförsamlingar eller andra församlingsmedarbetare som utsetts av kyrkoherden. Representanterna formulerar och beslutar om frågor som nätverket ska driva tillsammans med övriga medarbetare i församlingarna. Representanterna träffas två gånger per år (en gång per termin, vanligtvis i april och oktober) på Rådslaget som äger rum i olika städer i Sverige. 

Styrgrupp

Nätverket har en styrgrupp med kyrkoherdar/församlingsherdar eller andra församlingsmedarbetare som utsetts av kyrkoherden från nätverkets olika städer. Även samordnarna sitter i styrgruppen.

Styrgruppen förbereder Rådslagen och bereder frågor som behöver tas upp till beslut eller diskussion. 

Konferenser och lokala grupper

Medarbetare i församlingarna möts i samband med medarbetarkonferenser som hålls vartannat år och i lokala FBHO-grupper. Läs mer om konferenser här

En gång per mandatperiod hålls också en konferens för förtroendevalda. Läs mer om konferenser här

Det finns lokala grupper i de olika regionerna, t ex FBHO region väst, FBHO region Mälardalen och FBHO region syd. Läs mer om de lokala grupperna här

Regionala FBHO-grupper

Regionala FBHO-grupper finns i olika delar av Sverige. Här får medarbetare i FBHO-församlingar nätverka och utbyta erfarenheter i sina lokala sammanhang.