Grevie kyrkogård på sommaren
Foto: Linda Bönnelykke

Kyrkogårdarna

Som välskötta parker ligger våra kyrkogårdar på bjärehalvöns sydsida. Att se till att alla döda får en grav eller ett sista vilorum har staten gett Svenska kyrkan i uppgift att utföra. I Förslöv-Grevie församling arbetar vi för att ha vackra och välvårdade kyrkogårdar så att anhöriga och vänner får trivsamma besök här.

På kyrkogården i Förslöv domineras den äldre delen av kastanjer och en vacker allé av formklippta bokbuskar. Askgravlunden ligger på den äldre delen medans minneslunden ligger längst in på kyrkogårdens södra del.

Kyrkogården i Grevie har en äldre del runt kyrkan med vackra gravstenar, buskar och träd. På andra sidan vägen ligger den nya delen där både minneslund och askgravlund ligger. Gravkvarteren domineras av höga och välklippta bokhäckar.

 

Minneslundarna är en särskilt plats för nedgrävning av aska efter kremering. Den döde får då ingen märkt grav som måste skötas av de anhöriga. Anhöriga får inte kännedom om var askan nedsatts eftersom gravsättning i minneslund alltid sker utan anhörigas närvaro.

 

Askgravlundarna skiljer sig från minneslunden då de anhöriga får vara med vid nedsättningen av urnan men graven markeras inte. Istället sätter vi på en av stenarna upp namnet på den avlidne på en plakett.

I Förslöv-Grevie församling kan man få hjälp att sköta sin/sina gravar. Då skriver vi antingen ett års avtal eller ett avräkningsavtal.

Ettårsavtal innebär att man bestämmer vilken skötsel man vill ska ingå och så fakturerar församlingen i början av året (summan uppräknas varje år) för gravskötseln och så länge gravrättsinnehavaren erlägger betalning sköts gravplatsen enligt avtalets omfattning som framgår av fakturan. Vill gravrättsinnehavaren avsluta skötselavtalet kontaktar denne kyrkogårdsförvaltningen innan det nya skötselåret påbörjas eller senast så snart fakturan för kommande års skötsel erhålls.

Ett årsavtal innebär regelbundna återkommande kontakter med gravrättsinnehavarna vilket underlättar för att hålla bla adressuppgifter i gravboken aktuella.

Avräkningsavtal

Vid tecknande av avräckningsavtal erläggs ett kapital till Förslöv-Grevies församling som vart år gör avräcknng på det insatta kapitalet baserat på det aktuella årets skötselkostnader.

Graven sköts så länge det finns kapital. Församlingen skall inte ta emot mer pengar än att det täcker skötsel under återstående gravrättstid. Vid ny upplåtelse blir det således maximalt 25 år.

Kyrkogårdsförvaltningen kontaktar gravrättsinnehavaren innan kapitalet är förbrukat.

Avräkningsavtal är efterfrågade i de fall gravrättsinnehavaren vill ordna gravskötsel före en längre tid (minst 5 år) genom att sätta av en större summa pengar tex i samband med ett dödsbo. Då det är svårt att korrekt beräkna framtida kostnads utvecklingen vad gäller gravskötsel garanterar inte församlingen någon skötseltid.