Sociala innovationer i Svenska kyrkan

Denna satsning bedrivs i samverkan med Luleå tekniska universitet. Vi har också haft stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA och just nu bedrivs ett projekt med finansiering från MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor).

Social innovation - i betydelsen av nytänkande lösningar på sociala behov hos människor, organisationer och samhällen - ses i Sveriges och EU:s senaste tillväxtstrategier som nyckeln till att hantera aktuella samhällsutmaningar, såsom bland annat arbetslöshet, fattigdom och demografiska obalanser.

Eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig kunskap om sådana innovationer bedriver Luleå tekniska universitet en rad satsningar på att utveckla sådan kunskap i nära samverkan med relevanta samhällsaktörer. En av dessa är Svenska kyrkan.

För Svenska kyrkan bidrar begreppet social innovation till att synliggöra, sammanlänka och förstärka kyrkans nytänkande utvecklingsprocesser, inte minst inom diakoni och välfärd där det finns en kyrklig tradition av att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov.

Social innovation bidrar med verktyg och strategier för att stötta, utveckla och sprida dessa lösningar på ett sätt som underlättar långsiktig social förändring på individuell, organisatorisk och strukturell nivå.

Gemensamt för de exemplen på social innovation som identifierats i Svenska kyrkan är att de understryker vikten av att vidareutveckla kyrkans befintliga verksamheter för att förbli relevant i ett föränderligt samhälle och för att stå upp för människovärdet när de ordinarie välfärdssystemen inte lyckas bistå människor i utsatta livssituationer. Exemplen har främst utvecklats inom det diakonala området, men även till viss del inom teologi, mission, gudstjänst och undervisning.

Vill du veta mer läs gärna Orienteringsbok Social innovation i Svenska kyrkan (pdf 23 sid). 

 

Vetenskapliga publikationer och länkar
Lindberg, Malin och Nahnfeldt Cecilia (2017)“Gendered Potentials and Delimitations in the Church of Sweden’s Social Innovation”, Diaconia Journal for the Study of Christian Social Practice 2017 (Forthcoming)

Berglund, Knut-Erland, Lindberg, Malin, Nahnfeldt, Cecilia (2016) ”Social Innovation Now and Then in the Church of Sweden”. Diaconia Journal for the Study of Christian Social Practice 2016 Volume 7 Issue 2 pp 125-141.

Berglund, Knut-Erland, Nahnfeldt, Cecilia, Lindberg, Malin (2016) ”Sociala innovationer i Svenska kyrkan” (pdf 3 sid). Svensk Kyrkotidning 1/2016 s.13.

mer om Sociala innovationer i Svenska kyrkan

För mer information om projektet, kontakta:

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Cecilia Nahnfeldt, forskningschef Svenska kyrkan