Sara Fransson, forskare

Sara Fransson är forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.

Om mig, Sara

I min forskning vid kyrkokansliet intresserar jag mig bland annat kring frågor som rör unga, digitalisering och idealitet inom Svenska kyrkan. Områden som också berörs i min forskning är befolkningens attityder till kyrkotillhörighet och kyrkliga traditioner över tid tillsammans med Svenska kyrkans roll som samhällsaktör. Utöver mina forskningsområden, deltar jag också i enhetens arbete med omvärldsbevakning samt utformning och kvalitetsarbete av enkäter och annan statistik.

Min tidigare forskning handlar om politikers förankring  i civilsamhället med fokus på ideellt engagemang kontra en ökad professionalisering av såväl politiken, som civilsamhället. 

Nyckelord

idealitet, attityder, värderingar, unga, digitalisering, enkät

Sara Fransson

Sara Fransson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Mitt CV

  • Forskare vid Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys (2020-)
  • Utredare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2018–2020)
  • Doktorsexamen i statsvetenskap, Linnéuniversitetet (2018)

Min pågående forskning

Contoc – Churches online in times of Corona

Detta internationella och ekumeniska forskningsprojekt syftar till att undersöka kyrkors digitala hantering och förutsättningar givet de restriktioner för församlingens verksamhet som infann sig under Covid 19-pandemin.

Läs mer om projektet

Av fri vilja, på fri tid

För att kunna skapa morgondagens kyrka är det avgörande att förstå vad som engagerar människor i kyrkan, men också vilka hinder som finns för ideellt engagemang. Detta forskningsprojekt belyser framförallt framtidens församlingsliv utifrån ungas engagemang. Syftet med studien är att belysa idealitet inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, samt hur anställda ser på detta.

Läs mer om projektet

Europeiskt konfirmationsprojekt

Syftet är att följa upp förändringar i utvecklingen av konfirmationsarbetet och ungdomars förväntningar och upplevelser under konfirmandtiden i europeiska lutherska kyrkor från tidigare studier 2008-2013. Därutöver är ett delsyfte att ge verktyg till församlingar att följa upp och utveckla sitt konfirmationsarbete.

Läs mer om projektet här: http://konfirmandenarbeit.eu/en/home-page/

Mina publikationer i urval

”Coronaskrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden”, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020) 

”Unga med attityd – Attityd- och värderingsstudie 2019”, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2019)

”Vinna eller försvinna? – De politiska nätverkens betydelse i kampen om en plats i riksdagen”. Växjö: Linnaeus University Press, 2018