Sara Fransson, forskare

Sara Fransson är forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.

Om mig, Sara

I min forskning intresserar jag mig bland annat kring frågor som rör unga, digitalisering, professionalisering och idealitet. Områden som också berörs i min forskning handlar om förändrade engagemangsformer i relation till kyrka, kyrklig praktik och traditioner samt Svenska kyrkans roll som civilsamhällesaktör.

Tidigare forskning handlar mycket om politikers förankring i civilsamhället med fokus på ideellt arbete kontra en ökad professionalisering av såväl politiken, som civilsamhället.

Nyckelord

Idealitet, Attityder, Värderingar, Unga, Digitalisering, Enkät

Mitt CV

 • Forskare vid Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys (2020-)
 • Utredare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2018–2020)
 • Doktorsexamen i statsvetenskap, Linnéuniversitetet (2018)

Min pågående forskning

Contoc – Churches online in times of Corona

Finansiär: Egenfinansierat

Ansvariga forskare: Sara Fransson och Pernilla Jonsson

Syfte: Ett internationellt och ekumeniskt projekt som syftar till att undersöka kyrkors digitala omställning och transformation under pandemins första våg 2020.

Frågeställningar: 

 • Hur har länders olika restriktioner påverkat församlingslivet under pandemin?

 • Hur har församlingar motiverat sina valda strategier under pandemin?

 • Vad har påverkat församlingarnas val av strategier under pandemin? 

Läs mer om projektet

Av fri vilja, på fri tid

Finansiär: Svenska kyrkan stift

Ansvarig forskare: Sara Fransson

Syfte: Syftet med forskningsprojektet är att studera hur det ideella engagemanget i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet har förändrats över tid utifrån både ideella och anställdas perspektiv gällande motiv, drivkrafter och eventuella hinder.

Frågeställningar:

 • Vilka arbetar ideellt i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet och hur har det förändrats mellan 1998-2020?

 • Hur har motivation och drivkrafter till att arbeta ideellt i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet förändrats mellan 1998-2020?

 • Hur har hinder för ideellas arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet förändrats mellan 1998-2020?

 • Hur har attityderna till ideellt arbete förändrats i relationen mellan anställda och ideella i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet mellan åren 1998-2020?

 • Hur har församlingarna förändrat sin organisation och förhållningssätt till idealitet mellan åren 1998-2020?

 • Skiljer sig attityderna gentemot idealitet i Svenska kyrkan mellan ideella och anställda år

Läs mer om projektet

Konfirmation, tro och socialisering - en jämförande studie i Europa om konfirmandarbete på 2020-talet 

Finansiär: Egenfinansierat

Ansvarig forskare: Pernilla Jonsson och Sara Fransson

Syfte: Studien syftar till att ta reda på ungas motiv till att konfirmera sig, hur deras religiösa värderingar och förståelse för den kristna tron förändras och fördjupas under konfirmationstiden, men också hur didaktiken i konfirmationsundervisningen förändras över tid i Svenska kyrkan och övriga lutherska kyrkor i Europa.

Frågeställningar:

 • Vilka ungdomar är det som väljer att konfirmera sig i Svenska kyrkan idag och hur har det förändrats mellan 2007-2022?

 • Hur förändrar sig konfirmandernas attityder till tro och kristendom under konfirmationstiden?

 • Hur har församlingarna förändrat sitt arbete med konfirmationsundervisning mellan åren 2007-2022?

Läs mer om projektet här: http://konfirmandenarbeit.eu/en/home-page/

Mina publikationer i urval

Lundgren, Linnea och Fransson, Sara (forthcoming): The Differences Between Actions and Desires: The Role of Religious Congregations in Crises. Journal of Contingencies and Crisis Management (Accepted, not yet published).   

Fransson Sara (2022): Från organisation till nätverk – att möjliggöra för ideellt arbete. I Sandberg, A. (Red). ”Nyckeln till Svenska kyrkan 2022”

Fransson Sara, Bromander Jonas och von Essen Johan (2022): Av fri vilja på fri tid – Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet. Uppsala: Svenska kyrkan

Fransson, Sara (2022): ”Församlingslivet under coronapandemin”. I Josefsson, U & Wahlström, M (Red). ”Svensk frikyrklighet i pandemin – En studie av församlingen i corona och corona i församlingen. Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala studier Nr 09.

Fransson, Sara, Gelfgren Stefan och Jonsson, Pernilla (2021): ”Att vara eller inte vara kyrka online – utmaningar och möjligheter i Svenska kyrkans digitala arbete under coronapandemin”. I Fahlgren, S, Lockneus, E och Strömner, D (Red) Corona och kyrkorna – Lärdomar, digitala möten och beredskap inför nästa kris. Tro & Liv skriftserie Nr 12.

Fransson, Sara, Gelfgren, Stefan och Jonsson, Pernilla (2021): Svenska kyrkan Online – Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin”. Åtta45:Stockholm

Ett långvarigt utanförskap - olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesforskning (2020)

Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020)

”Coronaskrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden”, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020) 

”Unga med attityd – Attityd- och värderingsstudie 2019”, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2019)

”Vinna eller försvinna? – De politiska nätverkens betydelse i kampen om en plats i riksdagen”. Växjö: Linnaeus University Press, 2018