Pågående forskning och projekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som vi driver eller är engagerade i.

Aktiva projekt, 2020

Tryck på projektnamnet för att navigera direkt till projektbeskrivningen på denna sida. 

Kyrkor online i tider av coronapandemi

Projektet är ett internationellt forskningsprojekt med start våren 2020. Genom denna internationella och ekumeniska forskningsstudie vill vi lära oss mer om hur coronapandemin har berört församlingslivet. I fokus är vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka.

Läs mer om projektet

Sara Fransson

Sara Fransson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta. De frågor som ställs är: Vem engagerar sig? Vad är drivkrafter i engagemanget? Hur är engagemanget förenat med tro och religiös praktik? Hur ser anställda på ideellt engagemang? Vilka hinder och möjligheter finns för ideellt engagemang? Forskningsprojektet samfinansieras av samtliga stift och sker i samverkan med Ideellt forum, Kyrkans Unga och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Läs mer om projektet

Sara Fransson

Sara Fransson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Pastoral learning in Practice

Pastoral Learning in Practice är ett skandinaviskt projekt där vi studerar hur prästers professionella lärande går till under de första åren i tjänst. Med utgångspunkt i en socio-kulturell förståelse av lärande läggs ett särskilt fokus vid hur teologi framträder i lärandeprocesserna.

Jonas  Ideström

Jonas Ideström

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Kyrkotillhörighet under förändring

Projektet har syftet att undersöka hur socioekonomisk och demografiska faktorer påverkar medlemskap och deltagandet i Svenska kyrkans verksamhet, men också hur svenska kyrkan hanterar att möta en omvärld i förändring. Projektet har tre delar: mönster i in- och utträden, doptradition i förändring, samt hur medlemskap påverkas vid flytt. Forskningsprojektet bygger på kyrkostatistik och registerdata, bland annat uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan samt demografiska och socioekonomiska data. Analyser kompletteras med intervju- och enkätstudier för att kunna förklara förändring.

Läs mer om projektet

Pernilla Jonsson

Pernilla Jonsson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare (Enhetschef)

Europeiskt konfirmationsprojekt

Projektet startar hösten 2020. Syftet är att följa upp förändringar i utvecklingen av konfirmationsarbetet och ungdomars förväntningar och upplevelser under konfirmandtiden i Europeiska lutherska kyrkor från tidigare studier 2008-2013. Därutöver är ett delsyfte att ge verktyg till församlingar att följa upp och utveckla sitt konfirmationsarbete.

Läs mer om projektet

Pernilla Jonsson

Pernilla Jonsson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare (Enhetschef)

Pilotstudie om äldre kvinnors ideella arbete i Svenska kyrkan

I detta projekt är äldre kvinnors ideella engagemang i centrum. Kvinnor ökar sitt ideella engagemang i samhället generellt, och framförallt gäller detta dem som är födda omkring 1945 och senare. Denna generation har under sina liv upplevt stora förändringar vad gäller kvinnors roll i samhället och har i högre grad än tidigare tillgång till resurser och erfarenheter från ett arbetsliv utanför hemmet. Detta gör dem till en nyckelgrupp för att förstå hur föreställningar om ideellt arbete förändras. Volontärer kommer att vara en viktig resurs i framtidens samhälle där den välfärdsstat som byggts upp under 1900-talets senare hälft kommer att sättas under stark press. Inom detta pilotprojekt genomförs två observationer och fyra intervjuer i två församlingar för att fånga vad som görs, hur det görs och upplevelse av och motiv för ideellt engagemang.

Pernilla Jonsson

Pernilla Jonsson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare (Enhetschef)

Lessons learned from military chaplains

Forskningsprojektet Lessons learned from military chaplains är en intervjustudie som adresserar militär institutionssjälavård. Studien fokuserar präster som utövat och tillägnat sig erfarenhet av militär själavård, existentiella utmaningar och/eller återhämtning hos militär personal/veteraner. 

Jan Grimell

Jan Grimell

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Postdoktorforskare

Life after PTSD, moral and spiritual injuries among Swedish military and police veterans

Forskningsprojektet Life after PTSD, moral and spiritual injuries among Swedish military and police veterans är en intervjustudie som avser öka kunskapen och förståelsen för hur män/kvinnor påverkas av militär/polisiär insats nationellt och internationellt.

Jan Grimell

Jan Grimell

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Postdoktorforskare

The demands from staff and patients among Swedish hospital chaplains

Pilotprojektet The demands from staff and patients among Swedish hospital chaplains är en mindre intervjustudie som avser att skapa mer kunskap kring hur förväntningar och krav i en medicinsk, mångkulturell och interreligiös sjukhusmiljö påverkar sjukhusprästers arbete.

Jan Grimell

Jan Grimell

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Postdoktorforskare

Social innovation i den ideella sektorns arbetsliv

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan forskare från Luleå tekniska universitet, Ersta/Bräcke/Sköndal högskola och Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet, syftar till att öka kunskapen om de sociala innovationer som utvecklas av ideella organisationer för att öka inkluderingen av underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Studien utförs dels som litteraturstudie, dels som fallstudie där bland annat några exempel från Svenska kyrkan finns med. Luleå tekniska universitet är huvudman för projektet och det är forskningsrådet FORTE som finansierar projektet 2020-2022. Projektet utmynnar i tre vetenskapliga artiklar.

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Social impact innovation support (SIIS)

Ett samverkansprojekt kring innovation och utveckling av innovationsstöd. Projektet syftar till en utveckling dels av Örebro universitets Social innovation Lab (SOIL), dels till en undersökning av hur civilsamhället (representerat av Svenska kyrkan) kan vara en tydligare aktör i innovationssystemet genom ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Projektet är finansierat av VINNOVA och Örebro universitet är huvudman för projektet 2018-2020 tillsammans med Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Svenska kyrkan. Projektet utmynnar för kyrkans del i ökad kompetens bland nyckelpersoner, handböcker och e-stöd, samt en publikation om teologi och innovation. 

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Skandinavisk skapelseteologi 

The Politics of Creation (POLCRE) A Nordic Model for Rethinking Radical Recognition in Public and Ecclesial Space 

Forskningsprojekt beviljat 2019 av Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). Samnordiskt projekt – för tre workshops under 2020-2022 som ska mynna ut i publikationer. Medlen förvaltas av Oslo universitet. 

Detta projekt syftar till att tolka och uppdatera den nordiska teologiska modellen som ofta kallas Scandinavian Creation Theology (SCT). Projektet ställer frågorna: Hur kan dessa röster, presentationer, praxis och kompetenser tolkas och teologiseras som källor för offentlig teologi i samtida, multireligiösa sammanhang som handlar om migrationsfrågor, gender tolkning och klimatförändringar? Projektet rapporteras i form av tre antologier relaterade till respektive workshop.

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia Nahnfeldt

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Den nordiska hushållstaten - variation på ett tema av Luther

Urban Claesson

Urban Claesson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

Svenska kyrkan och DDR

Tysklands östra delar har alltsedan reformationen varit viktiga för Svenska kyrkan. Representanter för Svenska kyrkan fortsatte även under det kommunistiska styret att hålla kontakt med sina trosfränder i Östtyskland.

Läs mer om projektet

Protestant Legacies in Nordic law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Det protestantiska arvet i nordisk lagstiftning: bruk av det förflutna i konstruktionen av lagens sekularitet.
Läs mer om projektet.