Pågående forskning och projekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som vi driver eller är engagerade i.

Aktiva projekt, 2022

Tryck på projektnamnet för att navigera direkt till projektbeskrivningen på denna sida. 

En kritisk studie av deliberativ demokrati och teologins demokratiska bidrag

Studien har som mål att bidra till diskussionen om vilka olika former kyrkans politiska engagemang bör anta. Syftet är att undersöka vilket bidrag den deliberativa demokratin kan ge till diskussionen om kyrkans politiska engagemang, men även att utifrån ett teologiskt perspektiv kritiskt granska den deliberativa demokratiska teorin för att därigenom undersöka vad för bidrag teologin kan ge till en normativ modell om politisk diskussion.

De övergripande problem som jag behandlar i studien är: Vad för idé om den politiska arenan är det som framkommer inom den deliberativa demokratin och inom politisk teologi? Vad blir teologins och religionens roll i sådana uppfattningar? Vilka bidrag kan teologin lämna till en modell för demokrati för ett pluralistiskt sammanhang?

Läs mer om projektet här.

Kyrkor online i tider av coronapandemi

Projektet är ett internationellt forskningsprojekt med start våren 2020. Utifrån ett internationellt och ekumeniskt perspektiv, syftar projektet till att undersöka hur coronapandemin berört och påverkat församlingslivet. I fokus är vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka efter pandemin och in i framtiden. I en vidareutveckling av projektet under 2022 ingår också att undersöka vilka människor som deltagit i kyrkornas digitala verksamhet under 2020 och 2021. 

Läs mer om projektet

Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta. De frågor som ställs är: Vem engagerar sig? Vad är drivkrafter i engagemanget? Hur är engagemanget förenat med tro och religiös praktik? Hur ser anställda på ideellt engagemang? Vilka hinder och möjligheter finns för ideellt engagemang? 

 

Under 2022 kommer projektet vidareutvecklas utifrån begreppet levd ecklesiologi och hur vad som händer i församlingarnas arbete med idealitet utifrån olika kyrkosynsperspektiv.  

Läs mer om projektet

Pastoral learning in Practice

Pastoral Learning in Practice är ett skandinaviskt projekt där vi studerar hur prästers professionella lärande går till under de första åren i tjänst. Med utgångspunkt i en socio-kulturell förståelse av lärande läggs ett särskilt fokus vid hur teologi framträder i lärandeprocesserna.

Kyrkotillhörighet under förändring

Projektet har syftet att undersöka hur socioekonomisk och demografiska faktorer påverkar medlemskap och deltagandet i Svenska kyrkans verksamhet, men också hur svenska kyrkan hanterar att möta en omvärld i förändring. Projektet har tre delar: mönster i in- och utträden, doptradition i förändring, samt hur medlemskap påverkas vid flytt. Forskningsprojektet bygger på kyrkostatistik och registerdata, bland annat uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan samt demografiska och socioekonomiska data. Analyser kompletteras med intervju- och enkätstudier för att kunna förklara förändring.

Läs mer om projektet

Konfirmation, tro och socialisering – en jämförande studie om konfirmander i Europa

Syftet med projektet är att undersöka förändringar i församlingarnas konfirmationsarbete och konfirmandernas förväntningar och upplevelser under sin konfirmationstid. Studien genomförs samtidigt i nio lutherska kyrkor i Europa och har tidigare genomförts 2008 och 2013. 

Läs mer om projektet

Pilotstudie om äldre kvinnors ideella arbete i Svenska kyrkan

I detta projekt är äldre kvinnors ideella engagemang i centrum. Kvinnor ökar sitt ideella engagemang i samhället generellt, och framförallt gäller detta dem som är födda omkring 1945 och senare. Denna generation har under sina liv upplevt stora förändringar vad gäller kvinnors roll i samhället och har i högre grad än tidigare tillgång till resurser och erfarenheter från ett arbetsliv utanför hemmet. Detta gör dem till en nyckelgrupp för att förstå hur föreställningar om ideellt arbete förändras. Volontärer kommer att vara en viktig resurs i framtidens samhälle där den välfärdsstat som byggts upp under 1900-talets senare hälft kommer att sättas under stark press. Inom detta pilotprojekt genomförs två observationer och fyra intervjuer i två församlingar för att fånga vad som görs, hur det görs och upplevelse av och motiv för ideellt engagemang.

Social innovation i den ideella sektorns arbetsliv

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan forskare från Luleå tekniska universitet, Ersta/Bräcke/Sköndal högskola och Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet, syftar till att öka kunskapen om de sociala innovationer som utvecklas av ideella organisationer för att öka inkluderingen av underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Studien utförs dels som litteraturstudie, dels som fallstudie där bland annat några exempel från Svenska kyrkan finns med. Luleå tekniska universitet är huvudman för projektet och det är forskningsrådet FORTE som finansierar projektet 2020-2022. Projektet utmynnar i tre vetenskapliga artiklar.

Social impact innovation support (SIIS)

Ett samverkansprojekt kring innovation och utveckling av innovationsstöd. Projektet syftar till en utveckling dels av Örebro universitets Social innovation Lab (SOIL), dels till en undersökning av hur civilsamhället (representerat av Svenska kyrkan) kan vara en tydligare aktör i innovationssystemet genom ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Projektet är finansierat av VINNOVA och Örebro universitet är huvudman för projektet 2018-2020 tillsammans med Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Svenska kyrkan. Projektet utmynnar för kyrkans del i ökad kompetens bland nyckelpersoner, handböcker och e-stöd, samt en publikation om teologi och innovation. 

Skandinavisk skapelseteologi 

The Politics of Creation (POLCRE) A Nordic Model for Rethinking Radical Recognition in Public and Ecclesial Space 

Forskningsprojekt beviljat 2019 av Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). Samnordiskt projekt – för tre workshops under 2020-2022 som ska mynna ut i publikationer. Medlen förvaltas av Oslo universitet. 

Detta projekt syftar till att tolka och uppdatera den nordiska teologiska modellen som ofta kallas Scandinavian Creation Theology (SCT). Projektet ställer frågorna: Hur kan dessa röster, presentationer, praxis och kompetenser tolkas och teologiseras som källor för offentlig teologi i samtida, multireligiösa sammanhang som handlar om migrationsfrågor, gender tolkning och klimatförändringar? Projektet rapporteras i form av tre antologier relaterade till respektive workshop.

Den nordiska hushållstaten - variation på ett tema av Luther

Svenska kyrkan och DDR

Tysklands östra delar har alltsedan reformationen varit viktiga för Svenska kyrkan. Representanter för Svenska kyrkan fortsatte även under det kommunistiska styret att hålla kontakt med sina trosfränder i Östtyskland.

Läs mer om projektet

Protestant Legacies in Nordic law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Det protestantiska arvet i nordisk lagstiftning: bruk av det förflutna i konstruktionen av lagens sekularitet.
Läs mer om projektet.