Michael Nausner, forskare

Michael Nausner är systematisk teolog. Hans intresse gäller teologins konstruktiva förhållningssätt till samtida samhälleliga utmaningar. Hans forskning fokuserar på människans relation till den mer-än-mänskliga skapelsen.

Om mig, Michael

Michael har vuxit upp i Österrike och fått sin teologiska utbildning i Tyskland, Sverige och USA. Han har erfarenhet av kyrkligt arbete i Sverige och USA och av akademisk forskning och undervisning i amerikansk och tysk kontext. 2017 återvände han till Sverige efter nitton år utomlands. I forsknings- och analysenheten har han bland annat rollen som ansvarig utgivare av Svenska kyrkans engelskspråkiga skriftserie Church of Sweden Research Series. 

Nyckelord

interkulturell teologi, delaktighet (participation), postkolonial teori och teologi, samhällsteologi, teologi och migration, teologi och ekologi

CV

Affilierad professor vid Teologiska Högskolan Stockholm (sedan 2020)

Ansvarig utgivare för Church of Sweden Research Series (sedan 2020)

Forskare på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala (sedan 2017)

Vice rektor vid Teologiska Högskolan Reutlingen (2013–2017)

Lärare i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan Reutlingen (2005–2017)

Doctor of Philosophy vid Drew University (2005)

Master of Philosophy vid Drew University (2002)

Lärouppdrag vid Drew och Fordham University (2001–2002)

Pastorstjänst i Sverige och USA (1992–1998 och 2003–2005)

Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet (1992)

Studentexamen i Linz/Österrike (1983)

Om min forskning

Min forskning utmynnade i en bok med titeln ”En delaktighetens teologi” (Eine Theologie der Teilhabe, Leipzig 2020) där jag undersöker delaktighet i bred bemärkelse. Förankrad i en förståelse av frälsning som delaktighet i skapelsens förnyelse innehåller boken filosofisk-teologiska reflektioner om en deltagande Gud, analyser av delaktighet som en verklighet i den kyrkliga vardagen (diakoni, nattvard, bön, sång etc) och till sist teologiska perspektiv på social delaktighet i migrationssamhället.

En delaktighetens teologi i klimatkrisens tid

Delaktighetsperspektivet fortsätter att spela en nyckelroll i min forskning, men mitt fokus vidgas till att inkludera delaktighetens ekologiska dimensioner. Jag undersöker på vilket sätt teologin kan bidra till ett nödvändigt paradigmskifte när det gäller människans roll i skapelsen. Mitt intresse gäller inte minst frågan hur mänsklig subjektivitet förhåller sig till den övriga skapelsen. Kan naturen tillerkännas subjektivitet och därmed rättigheter? Hur förhåller sig människans participativa väsen i social och ekologisk bemärkelse till varandra? Och med tanke på planetens hotade framtid i antropocen, hur gestaltar sig delaktighetens tidsmässiga dimension? Vad är delaktighet utifrån ett eskatologiskt perspektiv och hur förhåller sig delaktighetens rumsliga och tidsliga dimensioner till varandra?

Publikationer i urval

Monografi

-       Michael Nausner, Eine Theologie der Teilhabe. Reutlinger Beiträge zur Theologie Band 2. Leipzig: Theologische Verlagsanstalt 2020.

Utgiven bok

-       Magnus Bodin, Jonas Ideström, Miriam Hollmer, Stig Linde, Michael Nausner (red), Vägledning för diakoni & teologiska resurser, Svenska kyrkan & Argument förlag 2020. 

 

Artiklar i tidskrifter, böcker och online (i urval sedan 2018)

-       “Der Mensch als Erdwesen. Theologische Reflexionen über einen notwendigen Paradigmenwechsel“. In: auge. Amt und Gemeinde. Zeitschrift für evangelisch-theologische Impulse & Diskurse, 72. Jahrgang, Heft 1, 2023, 28-38.

-        “En jordad eskatologi. Om att se försoningens möjligheter i skapelsens gränsområden”. In: Tro, hopp och strävan. Gudsriket som tröst och motiv för handling. Svenska kyrkans forskningsserie band 50. Stockholm: Verbum 2023, 157–181. (Peer review)

-       “Culture-Specific and Cosmopolitan Aspects of Christian Coexistence. A Postcolonial Perspective on Ecumenical Relations”. In: Religions 2022, 13, 896, online: https://doi.org/10.3390/rel13100896 (Peer review)

-       “Eco-Justice as Mutual Participation? Towards a Theological Vision of the Mutual In-Dwelling of All Creation”. In: Doing Climate Justice. Theological Explorations, Paderborn/Leiden: Brill/Schöningh 2022, 101-120. Online: https://doi.org/10.30965/9783657795314_009 (Peer review)

-       ”Människan i skapelsen. Teologiska utgångspunkter för reflektion kring klimatfrågor och naturens rättigheter, 1/10 2021, s. 1-25, i https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/9935_SK21197_Rapport_M%c3%a4nniskan_i_skapelsen_Tillg.pdf

-       ”Kulturspezifische und kosmopolitische Aspekte christlicher Koexistenz. Ein postkolonialer Blick auf ökumenische Beziehungen”, i Ökumenische Rundschau, 70. Jahrgang, Heft 1, 2021, 57-70.

-       ”Vom Zusammenwirken alles Erschaffenen. Ein theologisches Plädoyer für die Weitung des politischen Raumes”, i Theologisches Gespräch, Jahrgang 45, Heft 1, 2021, 3-21. (peer review)

-       ”Ökogerechtigkeit als gegenseitige Teilhabe. Versuch einer theologischen Vision der gegenseitigen Durchdringung alles Erschaffenen”, i Amt und Gemeinde, 70. Jahrgang, Heft 1, 2021, 12-22.

-       ”Zur Rezeption postkolonialer Theorie in der deutschsprachigen Theologie. Ein Literaturüberblick”, i Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften Nr. 61/2020, 183-209. (peer review)

-       “Sanning i pandemins tid: En teologisk reflexion under pågående kris”, i Tidens Tecken, Nr. 5/2020, 25-39.

-       “Together Whole: A Participatory Understanding of Health from a Wesleyan Perspective”, i Wesley and Methodist Studies, The Pennsylvania State University Press, Vol. 12, Nr. 2, 2020, 179-189. (peer review)

-       “Difference Without Domination. Listening for Religious Attunement in Times of Polarization” i Lia D. Shimada (red), Mapping Faith: Theologies of Migration and Community, London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 2020, 124-134.

-       “Wer darf dazugehören? Anstöße Postkolonialer Theologie im Kontext der Migration”, i Britta Konz, Bernhard Ortmann, Christian Wetz (red), Postkolonialismus, Theologie und die Konstruktion des Anderen. Erkundungen in einem Grenzgebiet, Leiden/Boston: Brill 2020, 23-44. (peer review)

Recensioner

- Johannes Ljungberg, Alexander Maurits & Erik Sidenvall (red.). Cultures in Conflict: Religion, History, and Gender in Northern Europe c. 1800-2000. Berlin: Peter Lang 2021. In: Svensk teologisk kvartalskrift 1/2022, 68–70.

-       ”Henning Wrogemann, Intercultural Hermeneutics (Intercultural Theology vol. 1), Theologies of Mission (Intercultural Theology vol. 2), A Theology of Interreligious Relations (Intercultural Theology vol. 3), Downers Grove, IL: IVP Academic Press 2016-2019”, i Mission Studies vol. 38, 2021, 185-188.

-       “Det heliga är inte kontrollerbart”. Recension av Mikael Kurkialas, När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga. Stockholm: Verbum 2019, i Svensk Kyrkotidning 2/2020, 53-54.