Michael Nausner, forskare

Michael Nausners forskningsområde är systematisk teologi och omfattar bland annat interkulturell och postkolonial teologi samt teologiska synsätt på migration och mångkultur.

Om mig, Michael

Jag är uppvuxen i Österrike med svensk mor och österrikisk far, vilket har gjort att jag tidigt varit intresserad av kulturens betydelse i kyrka och teologi. Särskilt under mina studieår i USA har mitt intresse för interkulturella frågeställningar vaknat och inspirerad av diverse kulturteorier (inte minst postkolonial teori) skissade jag på en teologisk gränshermeneutik, det vill säga jag reflekterade över olika gränsers betydelse för den kulturella och religiösa identiteten. På senare år har jag försökt utveckla en teologisk förståelse av migration och mångkultur och upptäckt delaktighet (participation) som ett nyckelord inom teologiskt arbete.

Nyckelord

interkulturell teologi, delaktighet (participation), postkolonial teori och teologi, samhällsteologi, teologi och migration, samhällsteologi

Michael Nausner

Michael Nausner

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

CV

 • Forskare vid kyrkokansliet (2017 och tills vidare)
 • Professor för systematisk teologi vid Teologiska Högskolan Reutlingen (2005-
  2017)
 • Doctor of Philosophy vid Drew University (2005)
 • Master of Philosophy vid Drew University (2002)
 • Lärouppdrag vid Drew och Fordham University (2001-2002)
 • Pastorstjänst i Sverige och USA i sammanlagd åtta år (1992-1998 & 2003-
  2005)
 • Teologie kandidat examen vid Uppsala universitet (1992)
 • Teologiska studier i Tyskland, Sverige och USA

Min pågående forskning

En delaktighetens teologi

Delaktighet (participation) är en undervärderad kategori i västlig (systematisk och filosofisk) teologi, hävdade David Tracy i det nya milleniets början. Inspirerad av denna iakttagelse har jag ägnat ett antal år åt att (åter)upptäcka denna kategori som en fruktbar lins genom vilken verkligheten kan betraktas. En fördel med begreppet i den offentliga kommunikationen är att det är användbart i religiösa och sekulära sammanhang. Utifrån grundförståelsen av frälsning som delaktighet i Guds kärleksfulla förändring av världen har jag i kurser, föreläsningar och artiklar använt mig av begreppet delaktighet för att belysa vissa teologiska frågor på nytt. Ett manuskript växer fram för närvarande i vilket jag behandlar klassiskt kyrkliga fenomen, så som gemenskap, nattvard och bön, men också samhälleliga frågeställningar kring migration och mångkultur från delaktighetens perspektiv. Det tyska manuskriptet ska sedan bearbetas och översättas för svenska och engelska publikationer.

Teologi och migration

Migrationen håller på att förändra det europeiska landskapet på djupet. I medierna, i politiken, i samhällsdebatten men också inom akademin är denna förändring ett kontinuerligt tema. Mera djupgående analyser från teologiskt håll är däremot fortfarande sällsynta. I publikationer och föreläsningar av olika slag har jag försökt belysa migration inte bara som ett fenomen som kyrkan och teologin behöver förhålla sig till utan också som kyrkans och teologins hemvist. Jag försöker att teologiskt belysa frågor om dubbel tillhörighet, om kulturell hybriditet och om identitet som konstruktion, ofta i samspråk med postkoloniala och andra kulturteorier. Migration förstår jag inte som ett undantagstillstånd som teologin måste reagera på utan också som en uråldrig mänsklig realitet – en conditio humana – och en källa för teologisk insikt.

Mina publikationer

Participating in Christ. Therapeutic Dimensions in Christian Discipleship from a Wesleyan Perspective, i: Martin Wendte (utg.), Jesus der Heiler und die Gesundheitsgesellschaft. Interdisziplinäre und internationale Perspektiven, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2018.

Changing Identities, Changing Narratives. Can Theology Contribute to A New Cultural Imagination of Migration?, i: Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society (J-RaT), Vol 3, Religion and Migration, 2017.

Reimagining Boundaries in Europe. Migrant Utopias and theological Eschatology, i: Elaine Padilla och Peter Phan (utg.), Christianities in Migration. The Global Perspective, New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Im Grenzraum der Verwandlung. Reflexionen zur partizipatorischen Dimension des Gebets, i: Johan Hafner, Julia Enxing, André Munzinger (utg.), Gebetslogik. Reflexionen aus interkonfessioneller Perspektive, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016. 

Wagnis an der Grenze. Reflexionen zur Mission im postkolonialen Kontext, i: Theologisches Gespräch. Freikirchliche Beiträge zur Theologie, 39. Jg. Heft 3, 2015. 

Imagining Participation from a Boundary Perspective. Postcolonial Theology as Migratory Theology, i: Julia Dahlvik, Christoph Reinprecht, Wiebke Sievers (utg.), Migration und Integration – wissenschaftliche Perspektiven aus Österreich, Jahrbuch 2/2013, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.