Michael Nausner, forskare

Michael Nausner är systematisk teolog. Hans intresse gäller teologins konstruktiva förhållningssätt till samtida samhälleliga utmaningar. Från att ha forskat och skrivit mest om teologi i interkulturell kontext har han på senare år utvecklat ett intresse för teologiska perspektiv på samexistensen av olika livsformer i ekosfären. Processfilosofi och postkolonial teori är teoretiska inspirationskällor för hans teologiska arbete.

Om mig, Michael

Michael har vuxit upp i Österrike och fått sin teologiska utbildning i Tyskland, Sverige och USA. Han har erfarenhet av kyrkligt arbete i Sverige och USA och av akademisk forskning och undervisning i amerikansk och tysk kontext. 2017 återvände han till Sverige efter nitton år utomlands. I forsknings- och analysenheten har han bland annat rollen som ansvarig utgivare av Svenska kyrkans engelskspråkiga skriftserie Church of Sweden Research Series. 

Nyckelord

interkulturell teologi, delaktighet (participation), postkolonial teori och teologi, samhällsteologi, teologi och migration, teologi och ekologi

CV

Affilierad professor vid Teologiska Högskolan Stockholm (sedan 2020)

Forskare på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala (sedan 2017)

Vice rektor vid Teologiska Högskolan Reutlingen (2013–2017)

Lärare i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan Reutlingen (2005–2017)

Doctor of Philosophy vid Drew University (2005)

Master of Philosophy vid Drew University (2002)

Lärouppdrag vid Drew och Fordham University (2001–2002)

Pastorstjänst i Sverige och USA (1992–1998 och 2003–2005)

Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet (1992)

Studentexamen i Linz/Österrike (1983)

Om min forskning

De första tre åren på kyrkokansliet kretsade min forskning kring delaktighet som ett teologiskt nyckelord. Den forskningen utmynnade i en bok med titeln ”En delaktighetens teologi” (Eine Theologie der Teilhabe, Leipzig 2020) där jag undersöker delaktighet i bred bemärkelse. Förankrad i en förståelse av frälsning som delaktighet i skapelsens förnyelse innehåller boken filosofisk-teologiska reflektioner om en deltagande Gud, analyser av delaktighet som en verklighet i den kyrkliga vardagen (diakoni, nattvard, bön, sång etc) och till sist teologiska perspektiv på social delaktighet i migrationssamhället.

En delaktighetens teologi i klimatkrisens tid

Delaktighetsperspektivet fortsätter att spela en nyckelroll i min forskning, men mitt fokus vidgas till att inkludera delaktighetens ekologiska dimensioner. Jag undersöker på vilket sätt teologin kan bidra till ett nödvändigt paradigmskifte när det gäller människans roll i skapelsen. Mitt intresse gäller inte minst frågan hur mänsklig subjektivitet förhåller sig till den övriga skapelsen. Kan naturen tillerkännas subjektivitet och därmed rättigheter? Hur förhåller sig människans participativa väsen i social och ekologisk bemärkelse till varandra? Och med tanke på planetens hotade framtid i antropocen, hur gestaltar sig delaktighetens tidsmässiga dimension? Vad är delaktighet utifrån ett eskatologiskt perspektiv och hur förhåller sig delaktighetens rumsliga och tidsliga dimensioner till varandra?

Publikationer i urval

Monografi

-       Michael Nausner, Eine Theologie der Teilhabe. Reutlinger Beiträge zur Theologie Band 2. Leipzig: Theologische Verlagsanstalt 2020.

Utgiven bok

-       Magnus Bodin, Jonas Ideström, Miriam Hollmer, Stig Linde, Michael Nausner (red), Vägledning för diakoni & teologiska resurser, Svenska kyrkan & Argument förlag 2020. 

Artiklar i tidskrifter, böcker och online (i urval sedan 2018)

-       ”Människan i skapelsen. Teologiska utgångspunkter för reflektion kring klimatfrågor och naturens rättigheter, 1/10 2021, s. 1-25, i https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/9935_SK21197_Rapport_M%c3%a4nniskan_i_skapelsen_Tillg.pdf

-       ”Kulturspezifische und kosmopolitische Aspekte christlicher Koexistenz. Ein postkolonialer Blick auf ökumenische Beziehungen”, i Ökumenische Rundschau, 70. Jahrgang, Heft 1, 2021, 57-70.

-       ”Vom Zusammenwirken alles Erschaffenen. Ein theologisches Plädoyer für die Weitung des politischen Raumes”, i Theologisches Gespräch, Jahrgang 45, Heft 1, 2021, 3-21. (peer review)

-       ”Ökogerechtigkeit als gegenseitige Teilhabe. Versuch einer theologischen Vision der gegenseitigen Durchdringung alles Erschaffenen”, i Amt und Gemeinde, 70. Jahrgang, Heft 1, 2021, 12-22.

-       ”Zur Rezeption postkolonialer Theorie in der deutschsprachigen Theologie. Ein Literaturüberblick”, i Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften Nr. 61/2020, 183-209. (peer review)

-       “Sanning i pandemins tid: En teologisk reflexion under pågående kris”, i Tidens Tecken, Nr. 5/2020, 25-39.

-       “Together Whole: A Participatory Understanding of Health from a Wesleyan Perspective”, i Wesley and Methodist Studies, The Pennsylvania State University Press, Vol. 12, Nr. 2, 2020, 179-189. (peer review)

-       “Difference Without Domination. Listening for Religious Attunement in Times of Polarization” i Lia D. Shimada (red), Mapping Faith: Theologies of Migration and Community, London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 2020, 124-134.

-       “Wer darf dazugehören? Anstöße Postkolonialer Theologie im Kontext der Migration”, i Britta Konz, Bernhard Ortmann, Christian Wetz (red), Postkolonialismus, Theologie und die Konstruktion des Anderen. Erkundungen in einem Grenzgebiet, Leiden/Boston: Brill 2020, 23-44. (peer review)

-       “Siblings Choose How to Relate. Reconnecting Abrahamic Faiths in Times of Rising Polarization”, i Simone Sinn und Eva Harasta (red), Resisting Exclusion. Global Theologial Responses to Populism, LWF Studies 2019/01, Leipzig: Theologische Verlagsanstalt 2019, 255-260.

-       “Gräns och delaktighet i migrationens tid. Kulturteoretiska och teologiska perspektiv”, i Jenny Ehnberg, Cecilia Nahnfeldt (red), Samhällsteologi. Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka, Stockholm: Verbum 2019, 137-162. (peer review)

-       “Unwandelbarkeit oder gegenseitige Partizipation? Prozesstheologische Alternativen zur klassischen Lehre von der Unwandelbarkeit Gottes”, i Karlheinz Ruhstorfer (red), Unwandelbar? Ein umstrittenes Gottesprädikat in der Diskussion. Beiträge zur Ökumenischen Rundschau Nr. 112, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2018, 19-32. (peer review)

-       “Discerning the Signs of the Times. Rereading the Uppsala 1968 Report”, Ecumenical Review Volume 70 Number 2 July 2018, 341–356. (peer review)

Recensioner

-       ”Henning Wrogemann, Intercultural Hermeneutics (Intercultural Theology vol. 1), Theologies of Mission (Intercultural Theology vol. 2), A Theology of Interreligious Relations (Intercultural Theology vol. 3), Downers Grove, IL: IVP Academic Press 2016-2019”, i Mission Studies vol. 38, 2021, 185-188.

-       “Det heliga är inte kontrollerbart”. Recension av Mikael Kurkialas, När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga. Stockholm: Verbum 2019, i Svensk Kyrkotidning 2/2020, 53-54.

-       ”En jordens politiska teologi ser planeten som den nya offentligheten”. Recension av Catherine Keller, Political Theology of the Earth. Our Planetary Emergency and the Struggle for a New Public. New York: Columbia University Press 2018, i Svensk Kyrkotidning 5/2019, 154-155.

-       “Hopp är ett åtagande”. Recension av Var inte rädd – En bok om hopp. Utgiven av Förbundet Kristen Humanism 2018, i Svensk Kyrkotidning 11/2018, 338-339.