Maria Södling, forskare

Maria är forskare i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkohistoria. Hennes forskning omfattar genus, teologi och Svenska kyrkan under 1900-talet. Hon har publicerat vetenskapligt och verkat som kulturskribent inom områden som teologi, feminism och samhällsfrågor.

Om mig, Maria,

Min avhandling Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen (2010) undersöker hur förståelsen av män och kvinnor samspelade med tidens teologiska och ideologiska föreställningar om kön, sexualitet, hem kyrka och nation. Min nuvarande forskning utvecklar avhandlingens resonemang om kön, kvinnors tro och kyrkan. Jag ansvarar för forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka och är sekreterare i Svenska kyrkans teologiska kommitté.

CV

  • Anställd vid Svenska kyrkans nationella nivå, Uppsala. 2011-
  • Ledamot av styrelsen för Religionsvetenskapliga sällskapet, Stockholm. 2000 – 2023 (ordförande 2017 – 2023).
  • Utredare vid Högskoleverkets utredningsavdelning resp utvärderingsavdelning. 2004 – 2011
  • Pris för förtjänt vetenskapligt arbete, Kungl. Vitterhetsakademien. 2011.
  • Teologie doktorsexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap, Uppsala universitet. Maj 2010.
  • Gästforskare vid Oxford University, Harris Manchester College. 1996; 2000.
  • Medlem av redaktionen för Svensk Kyrkotidning. 1994 – 2000.
  • Medlem i referensgrupp för Bibelkommissionen. 1992 – 1996.

 

Min pågående forskning

För närvarande genomför jag en undersökning av teologen Ester Luttemans liv och gärning (1888-1976). Under 1900-talet var Lutteman en välkänd röst i kyrka och samhälle, inte minst i frågan om kvinnor som präster, ”den kvinnliga centralgestalten i svenskt kyrkoliv”. Idag är hon okänd för de flesta och i framställningar av 1900-talets svenska kyrkohistoria är hon ett namn i marginalen. Förutom att diskutera Ester Luttemans teologi, kvinnotänkande och samhällssyn ställer jag frågor om hur vi skriver historia. Hur kunde en så offentlig och central person – i debatt, kyrka och kvinnovärld – som Lutteman hamna i kyrkohistoriens skugga? Vad säger det om historieskrivningens värderingar och prioriteringar?

Publikationer i urval

Religioner möts i Sverige. Åtta röster om tro (Stockholm: Verbum, 1991).

"'Låt man bli man och kvinna kvinna.' Om kvinnoprästmotståndet i Svenska kyrkan", i: Feministisk bruksanvisning, red. Claudia Lindén & Ulrika Milles, (Stockholm: Norstedts, 1995).

"Hemmet är vårt kall!" En kyrklig kvinnokongress 1920" i: Mot halva makten. Elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd, red. Ingrid Hagman. SOU 1997:113 (i Kvinnomaktutredningen).

"Samtal mellan teologer", i: Modern svensk teologi. Strömningar och perspektivskiften under 1900-talet, red. Lars Lindberg och Gert Nilsson (Stockholm: Verbum, 1999).

”Upplyst oförmåga. Om Bo Giertz kritik av den liberala teologin”, Nya vägar i teologin. Festskrift till Anders Jeffner (Nora: Nya Doxa 1999). Med Thomas Ekstrand.

Nya vägar i teologin. Festskrift till Anders Jeffner (Nora: Nya Doxa 1999). Redaktör med Carl Reinhold Bråkenhielm, Thomas Ekstrand och Cristina Grenholm.

”Gränsdragningar”, ”Man får inte tvinga någon”. Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning, red. Sigurd Bergmann (Nora: Nya Doxa 2001).

”Se Herrens tjänarinna! Om kvinnosaken och det lutherska hos Fredrika Bremer, Lydia Wahlström och Ester Lutteman”, Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi, red. Anne-Louise Eriksson (Uppsala universitet 2002).

Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor. Ett regeringsuppdrag (Stockholm: Högskoleverket, 2004).

Utbildning på vetenskaplig grund. Röster från fältet (Stockholm: Högskoleverket 2006). Med Roger Säljö.

”Ingen kvinna synes än. En historia om kvinnliga präster”, Äntligen stod hon i predikstolen. Historiskt vägval 1958, red. Boel Hössjer Sundman (Stockholm: Verbums Förlag 2008).   

Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen (Uppsala, diss: 2010).

"En alternativ teologi. Personlighet, frihet och ansvar hos Lydia Wahlström", Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige, red. Susanne Olsson (Farsta: Molin & Sorgenfrei 2013).

Livsmod. Om teologi, barn och unga (Uppsala: Svenska kyrkan 2013).

Mellan himmel och jord. Svenska kyrkans kulturarv inför framtiden, red tills med Göran Gunner (Stockholm: Verbum 2017).

”Visionären Margit Sahlin”, Kvinnligt religiöst ledarskap. En vänbok till Gunilla Gunner, red. Simon Sorgenfrei & David Thurfjell (Huddinge: Södertörns högskola 2020)