Människa och kristen idag: skapelseteologiska perspektiv på samtiden

Av Frida Mannerfelt och Johanna Gustafsson Lundberg

Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en gången tid. Istället sätts arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor. 

De medverkande författarna bidrar med konstruktiv teologisk reflektion kring frågeställningar såsom klimat, eskatologi, kyrkosyn, antropologi, digitalisering, kristen växt, tro och politik, profetisk predikan för att nämna några exempel. Gemensamt för samtliga bidrag är att de utgår från ett skapelseorienterat synsätt på teologin med ett universellt perspektiv på människan som fokuserar på det som är gemensamt för alla människor och livet i skapelsen.

Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Beställ boken här.

Gustafsson Lundberg, Johanna & Mannerfelt, Frida (red.), Människa och kristen idag: skapelseteologiska perspektiv på samtiden, Verbum, Stockholm, 2021. ISBN: 9789152638507