Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle

Projektet granskar och analyserar innehållet i centrala uppfattningar inom luthersk teologi och etik.

Detta forskningsprojekt initierades 2006 av Elisabeth Gerle i samverkan med professor Carl-Henric Grenholm. Första etappen blev antologin Gerle, Luther som utmaning, 2008. Nästa etapp påbörjades 2009 och leddes av prof Grenholm i samverkan med Elisabeth Gerle. Huvudsaklig finansiär var Vetenskapsrådet, men också här i samverkan och med ekonomiskt stöd av Svenska kyrkans forskningsenhet. 

Projektet söker klargöra och kritiskt granska innehållet i några centrala uppfattningar inom luthersk teologi och etik. Ett syfte är att analysera några viktiga teologiska och etiska positioner som möter hos Martin Luther själv. Till dessa hör hans speciella förståelse av synden, rättfärdiggörelsen, nåden, moralen och kallelsen.

Ett annat syfte är att analysera hur dessa uppfattningar vidareutvecklas i senare luthersk tradition. Luthersk tradition är ingalunda enhetlig, utan rymmer en mångfald skilda tolkningar. Avsikten är att klargöra några skilda hållningar som möter i luthersk tradition.

Ett tredje syfte är att kritiskt granska skilda positioner i luthersk tradition och att konstruktivt behandla frågan om vad som kan vara en fruktbar utformning av luthersk teologi och etik i dagens efterkristna och mångkulturella samhälle. Är det möjligt att utforma en luthersk teologi och etik som framstår som rimlig idag?

Den kritiska analysen av luthersk teologi och etik vilar sålunda på en analys av nutida nordeuropeisk kultur. Denna framstår till att börja med som efterkristen, vilket innebär att kristendomens ställning avsevärt har försvagats. Vidare är dagens samhälle senmodernt, vilket innebär att fasta livsåskådningar och religiösa tankesystem ifrågasätts.

Detta projekt var ett 3-årigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2009-2012. Uppsala universitet, Teologiska Institutionen ansvarade för projektet i samverkan med forskningsenheten. Deltagande forskare: Thomas Ekstrand, Elisabeth Gerle, Eva-Lotta Grantén, Carl-Henric Grenholm, Johanna Gustafsson-Lundberg, Karin Johannesson, Mattias Martinson, Cecilia Nahnfeldt och Cecilia Wejryd.

Under projektet har en konferens arrangerats som Svenska kyrkans forskardagar 2013, vilket resulterade i två antologier.

Projektets hemsida

Professor em Carl-Henric Grenholm, Uppsala universitet
Professor Elisabeth Gerle, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala

Publikationer
Eva-Lotta Grantén (2013) Utanför Paradiset, Verbum
Karin Johannesson (2014) Helgelsens filosofi, Verbum
Carl-Henric Grenholm (2014) Tro, moral och uddlös politik, Verbum
Elisabeth Gerle (2015) Sinnlighetens närvaro, Verbum
Cecilia Nahnfeldt (2016) Luthersk kallelse, Verbum
Carl-Henric Grenholm & Göran Gunner (eds), Lutheran Identity and Political
Theology. Eugene, Oregon: Pickwick 2014.
Carl-Henric Grenholm & Göran Gunner (eds), Justification in a Post-Christian Society. Eugene, Oregon: Pickwick 2014.