Kyrkotillhörighet under förändring

- En studie av demografiska och socioekonomiska faktorer och medlemskap i Svenska kyrkan 2004-2016.

Under 2017 inleds ett treårigt forskningsprojekt vars syfte är att analysera hur kyrkans medlemskår förändras i relation till landets befolkning i sin helhet i fråga om demografisk, socioekonomisk och etnisk struktur.

projektets syfte

Projektet genomförs inom ramen för forskningsverksamheten vid Svenska kyrkans analysenhet med lång erfarenhet av religionssociologisk och demografisk forskning. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kyrkotillhörighet förändras i relation till skillnader  i fråga om:

  • demografisk
  • socioekonomisk och
  • etnisk struktur

Det vidare syftet är att undersöka hur flyttmönster och socioekonomisk bakgrund påverkar deltagandet i Svenska kyrkans verksamhet, men också hur svenska kyrkan hanter att möta en omvärld i förändring.

forskningsmetod

Forskningsprojektet kommer i stor utsräckning bygga på analys av registerdata, bland annat uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan samt  demografiska och socioekonomiska data.

En komplettrande kvalitativ analys baserad på intervjuer med personer som valt att lämna eller begära inträde i Svenska kyrkan kommer också att omfattas av detta forskningsprojekt.

Intervjustudien gör inga kvantitativa anspråk, utan det är en kvalitativ studie vars syfte är att ge en fördjupad förståelse som kompletterar de kvantitativa studierna baserade på registerdata. Projektet som helhet bidrar med förståelse vad som händer med kopplingar till traditionella institutioner i samhället vid generationsväxlingar, flyttar mellan land och stad och i ett mer heterogent och mångkulturellt samhälle.

De som deltar i intervjuerna ges även tillfälle att reflektera kring sitt beslut att lämna Svenska kyrkan alternativt vad det innebär att vara en del av en kyrka och kan på så sätt bidra till ytterligare lärdomar.

anonymitet

Projektet kommer enbart att bearbeta avidetifierad registerdata som Statistiska centralbyrån (SCB) tillgängliggör under en begränsad tid om tre år. Detta datamaterial kommer att kompletteras med ett uttag ur Svenska kyrkans eget medlemsregister. Det sammanlagda datamaterialet kommer enbart att användas inom ramen för detta forskningsprojekts ändamål  och kommer inte att spridas på annat sätt.

Våra resultat kommer främst att redovisas på aggregerad nivå och i de fall redovisningen sker på stifts- eller församlingsnivå kommer det att göras på ett sätt så att båkåtspårning inte är möjligt. Samtliga intervjuer kommer att spelas in och skrivas ut varefter de deltagande  informanterna får ta del av texten och godkänna den innan de publiceras.

Alla skrivna texter sparas på Svenska kyrkans server och åtkomst är begränsad till forksningsprojektet. Inspelningarna kommer att förstöras efter publicering och utskrifter av intervjuer förvaras i anonymiserad form.

Endast ansvarig forskare och projektgruppen kommer att ha tillgång till hela materialet, genomföra databearbetningen och svara för rapporten.

projektledare och ansvarig chef

Projektledare är Andreas Sandberg och ansvarig chef är Pernilla Jonsson, båda verksamma vid analysenheten, Kyrkokansliet i Uppsala.