Kyrkorådsprojekt

Denna studie vill belysa hur kyrkoråden ser på sin uppgift. Hur fungerar relation mellan kyrkoherde och kyrkoråd? Var ligger problemen och möjligheterna?

Varje församling/pastorat styrs av ett kyrkoråd. Att ansvaret för församlingen delas mellan lekmän och präster är en gammal ordning i Svenska kyrkan. Och så fungerar det också idag. Genom val väljer kyrkans medlemmar de personer man vill ska ingå i kyrkorådet och genom det axla ett ansvar för församlingens/pastoratets styrning, tillsammans med kyrkoherden – som också sitter i kyrkorådet, på mandat av att vara just kyrkoherde i församlingen/pastoratet.

Detta innebär att det är en grupp människor i varje församling/pastorat som är valda till att vara en del av kyrkans beslutsstruktur och som därigenom har ett avgörande inflytande över såväl innehåll som budget. De är delaktiga i ansvarstagandet av såväl Svenska kyrkans materiella tillgångar som dess teologi och likaså delaktiga i att staka ut vägen för församlingen/pastoratet – och i förlängningen för hela Svenska kyrkan – framåt. I denna organisation ligger självklart såväl möjligheter som problem inbäddade.

Denna studie söker belysa och diskutera just detta.

  • Hur ser kyrkoråden på sin uppgift?
  • Var ligger problemen och möjligheterna?
  • Är det svårt att få människor att ställa upp på listor?
  • Hur fungerar relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd?
  • Har man rätt kunskap och förståelse för det man ska göra?
  • Frågorna är många och går i och ur varandra.

I tre församlingar har representanter ur kyrkoråden intervjuats i enskilda kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Likaså har andra nyckelpersoner i församlingarna intervjuats. Församlingarna utgörs av en liten, en mellanstor och en stor församling, i relativ närhet av varandra. Dock i olika stift. Materialet har sedan breddats genom att enkätfrågor har skickats ut i två omgångar till Sveriges samtliga kyrkoherdar, kyrkorådsordföranden och vice ordföranden.

Projektet startade 2015. Materialet är under bearbetning och kommer att publiceras i bokform.

mer om kyrkorådsprojektet

För mer information om projektet, kontakta niclas.blader@svenskakyrkan.se