Kyrkor online i tider av coronapandemi

Projektet är ett internationellt forskningsprojekt med start våren 2020. Utifrån ett internationellt och ekumeniskt perspektiv, syftar projektet till att undersöka hur coronapandemin berört och påverkat församlingslivet. I fokus är vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka efter pandemin och in i framtiden. I en vidareutveckling av projektet under 2022 ingår också att undersöka vilka människor som deltagit i kyrkornas digitala verksamhet under 2020 och 2021.

Om projektet

Projektet är ett internationellt forskningsprojekt med start våren 2020. Utifrån ett internationellt och ekumeniskt perspektiv, syftar projektet till att undersöka hur coronapandemin berört och påverkat församlingslivet. Studiens syfte är att undersöka vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka efter pandemin och in i framtiden.

Under 2022 ligger projektets huvudfokus på att undersöka vilka människor som nåddes av församlingarnas digitala närvaro under pandemin och vilka digitala erfarenheter som bärs med in i framtiden när restriktionerna släppts. 

Metod

I projektet används som grund en enkätundersökning om digital närvaro i relation till kyrkliga praktiker som skickades ut till församlingar i 15 olika länder och samfund under pandemins första våg i juni 2020. Enkäten bestod av frågor indelade i fyra större frågeområden: digitalisering, roll och självbild, handlingsbehov samt utsikter och konsekvenser av den digitala omställningen. I Svenska kyrkan skickades enkäten ut till kyrkoherdarna i alla stift via stiftskanslierna samtidigt som den skickades till präster och pastorer i de andra länderna. 

För att studera förändringar som skett under och efter pandemin har det i Svenska kyrkan kompletterats med ytterligare material från exempelvis den årliga enkätundersökningen hos kyrkoherdarna under 2021 och inför 2022 års undersökning. För att undersöka befolkningens digitala erfarenheter av Svenska kyrkan används också material från enkätundersökningar riktat till ett slumpmässigt utvald del av befolkningen under 2021 och 2022. 

Organisation

Den svenska studien genomförs inom ramen för inom ramen för forskningsverksamheten vid Svenska kyrkans enhet för forskning- och analys i samarbete med Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi vid Umeå universitet. Projektet ingår i det internationella forskningsprojektet ”Churches Online in Times of Corona (CONTOC)”. 

Redan publicerade resultat från forskningsprojektet: 

Fransson, Sara. (2022). ”Corona, församlingslivet och Svenska kyrkan.” I U. Josefsson & M. Wahlström (red): Svensk frikyrklighet i pandemin: En studie av församlingen i Corona och Corona i församlingen. Forskningsrapport från Institutet för Pentakostala studier. Nr 9. 

Fransson, Sara, Gelfgren Stefan och Jonsson, Pernilla (2021): ”Att vara eller inte vara kyrka online – utmaningar och möjligheter i Svenska kyrkans digitala arbete under coronapandemin”. I Fahlgren, S, Lockneus, E och Strömner, D (Red) Corona och kyrkorna – Lärdomar, digitala möten och beredskap inför nästa kris. Tro & Liv skriftserie Nr 12.

Fransson, Sara, Gelfgren, Stefan och Jonsson, Pernilla (2021): Svenska kyrkan Online – Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin”. Åtta45:Stockholm

Mer information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:

Sara Fransson

Forskare vid enheten för forskning och analys

Sara.Fransson@svenskakyrkan.se

018-16 94 18

Mer information om det internationella projektet finns även här på det internationella forskningsprojektets ”Churches Online in Times of Corona (CONTOC)” hemsida.