Kyrkor online i tider av coronapandemi

Projektet är ett internationellt forskningsprojekt med start våren 2020. Genom denna internationella och ekumeniska forskningsstudie vill vi lära oss mer om hur coronapandemin har berört församlingslivet. I fokus är vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka.

Den speciella situationen med COVID-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för alla som bedriver pastoralt arbete. Genom denna internationella och ekumeniska forskningsstudie vill vi lära oss mer om hur detta har berört församlingslivet under denna speciella tid.

Syfte

Studien fokuserar vilken roll digitala kommunikationsformer har spelat för pastoral och kyrklig praktik (t.ex. gudstjänster, själavård och ideellt engagemang), och vad det innebär för att vara kyrka.

Metod

Enkätfrågorna om digital närvaro i relation till kyrklig praktik under pandemin berör perioden från mitten av mars till juni 2020. Enkäten består av ett fyrtiotal frågor indelade i fyra större frågeområden: arbetssituation, digitalisering, roller och självbild, samt upplevelse av utsikter, konsekvenser och handlingsbehov. Enkäten sändes ut till kyrkoherdar i alla stift via stiftskanslierna under andra hälften av juni 2020, med sista svarsmöjlighet 12 juli. Enkäten gick samtidigt ut till kyrkor i ett femtontal andra länder:

 • Australien
 • Brasilien
 • Danmark
 • Finland
 • Ghana
 • Hong Kong
 • Namibia
 • Nederländerna
 • Schweiz
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Sydafrika
 • Sverige
 • UK
 • Ungern
 • USA
 • Österrike

Organisation

Den svenska studien genomförs inom ramen för inom ramen för forskningsverksamheten vid Svenska kyrkans enhet för forskning- och analys i samarbete med Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi vid Umeå universitet. Projektet ingår i det internationella forskningsprojektet ”Churches Online in Times of Corona (CONTOC)” . Projektet är ett samarbetsprojekt mellan:

 • Professor Thomas Schlag och fil. dr Sabrina Müller, Teologiska fakulteten vid Zurich universitet, Schweiz.
 • Professor. Ilona Nord, Institutet för protestantisk teologi, Würzburgs universitet, Tyskland.
 • Fil. dr Arnd Bünker, Schweiziska pastoralsociologiska institutet (SPI), St. Gallen, Schweiz.
 • Professor Wolfgang Beck, Institutionen för pastoral teologi och homiletik, Philosophical Theological University of Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland.
 • Professor Georg Lämmlin, Tyska evangeliska kyrkans institute för samhällsvetenskap (SI, Social Science Institute of the Evangelical Church of Germany).

mer information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:

 

Sara Fransson

Forskare vid enheten för forskning och analys

Sara.Fransson@svenskakyrkan.se

018-16 94 18

 

Pernilla Jonsson

Chef för enheten för forskning och analys

Avdelningen för kyrkoliv

Pernilla.jonsson@svenskakyrkan.se

018-16 95 93

 

Mer information om det internationella projektet finns även på det internationella forskningsprojektets ”Churches Online in Times of Corona (CONTOC)” hemsida: https://www.contoc.org/en/contoc-en/